Uppsa­la bäst i världen – på kli­mat­frå­gor

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Fler stä­der i världen bor­de gö­ra som Uppsa­la. Den upp­ma­ning­en kom­mer från Världs­na­tur­fon­den (WWF) som ut­sett sta­den till Årets glo­ba­la kli­mat­stad.

– Uppsa­la gör verk­stad av kli­mat­frå­gan, sä­ger Sa­bi­na Andrén, vid svens­ka WWF.

I kon­kur­rens med 132 stä­der från 23 oli­ka län­der har en in­ter­na­tio­nell ju­ry på upp­drag av Världs­na­tur­fon­den, ut­sett Uppsa­la till Årets glo­ba­la kli­mat­stad. Om ba­ra 2 av 10 stä­der i världen gjor­de Uppsa­la – en fö­re­gångs­stad. som Uppsa­la, skul­le kol­di­ox­id­ut­släp­pen glo­balt kun­na mins­ka med 58 000 000 ton per år, en­ligt ju­ryn, vil­ket är mer än de to­ta­la år­li­ga ut­släp­pen i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.