Mis­sar kli­mat­må­len re­jält

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

USA kom­mer att mis­sa kli­mat­må­len med en tred­je­del, en­ligt en ny rap­port. Om USA fort­sät­ter med si­na nu­va­ran­de åta­gan­den kom­mer lan­dets växt­hus­gas­ut­släpp 2025 sjun­kit med 17 pro­cent jäm­fört med ni­vå­er­na 2005, vil­ket in­ne­bär att USA en­dast upp­fyl­ler två tred­je­de­lar av minsk­ning­en på 26–28 pro­cent som man lo­va­de en­ligt Pa­ris­av­ta­let, rap­por­te­rar AFP. Pre­si­den­ten Do­nald Trump har lät­tat på Ba­rack Oba­mas ti­di­ga­re kli­mat­po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.