Rysk lös­ning på dis­pyt

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin fö­reslog un­der ons­da­gen att Ryss­land och Ja­pan ska skri­va på ett vill­kors­löst freds­av­tal an­gå­en­de den ter­ri­to­ri­el­la dis­pyt län­der­na emel­lan, rap­por­te­rar Reu­ters. För­sla­get kom­mer ba­ra någ­ra da­gar efter att Pu­tin sagt att dis­py­ten tro­ligt­vis in­te kom­mer att lö­sas in­om en snar fram­tid. Dis­py­ten mel­lan Ryss­land och Ja­pan rör fy­ra öar som in­går i Ku­ri­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.