Spe­ci­al­styr­kor till topp­mö­te i Syd­osta­si­en

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

Austra­li­en har re­dan skic­kat spe­ci­al­styr­kor till Pa­pua Nya Gu­i­nea (PNG), in­för topp­mö­tet in­om stil­la­havs­sam­ar­be­tet Apec, rap­por­te­rar ABC.

Eve­ne­mang­et den 12–19 no­vem­ber be­skrivs som det störs­ta i hu­vud­sta­den Port Mo­res­bys histo­ria. Men PNG är ett fat­tigt land som be­hö­ver hjälp med sä­ker­het och in­fra­struk­tur. Bland an­nat hyrs kryss­nings­far­tyg in som ho­tell. Bland mö­tes­del­ta­gar­na finns Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin, Ki­nas dik­ta­tor Xi Jin­ping och Syd­ko­re­as pre­miär­mi­nis­ter Lee Nak-yon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.