Ut­sträck­ta hän­der­na tas säl­lan emot

Hur ska riks­dags­par­ti­er­na kom­ma över­ens i re­ge­rings­frå­gan? Ton­gång­ar­na har va­rit stund­tals hår­da i me­nings­ut­by­tet in­för valet.

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes - SI­MON KRO­NA

Jan Björ­klund (L) tar upp si­na barn (2017)

Un­der sitt tal på Järva­vec­kan 2017 lo­va­de Jan Björ­klund (L) si­na barn att in­te sam­ar­be­ta med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

»Mi­na sö­ner är ad­op­te­ra­de från and­ra si­dan jord­klo­tet, och de ska ve­ta en sak: Jag kom­mer ald­rig att med­ver­ka till att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na får po­li­tisk makt i vårt land.«

Björ­klund har efter valet sagt att han vill ha en al­li­ans­re­ge­ring efter block­ö­ver­skri­dan­de för­hand­ling­ar. Men om nå­got al­li­ans­par­ti skul­le öpp­na dör­ren för SD så spric­ker Al­li­an­sen, me­nar han.

Lööf (C) om Löfven (2013)

S har än­da sen för­ra val­rö­rel­sen för­sökt loc­ka C till ett sam­ar­be­te. Så här sa An­nie Lööf i en in­ter­vju med Ex­pres­sen 2013: »Jag äter hell­re upp min hög­ra sko än blir ett stöd­hjul åt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.«

Jonas Sjöstedt (V) om sam­ar­be­te mel­lan Al­li­an­sen och S (2016)

Un­der 2016 gick L:s Jan Björ­klund ut med att han kan tän­ka sig en bred ko­a­li­tions­re­ge­ring mel­lan Al­li­an­sen och S. En så­dan re­ge­ring skul­le be­grän­sa V:s och SD:s makt – par­ti­er som Björ­klund

SÅ SA PAR­TI­LE­DAR­NA DÅ – NU MÅS­TE DE KOM­MA ÖVER­ENS

Se klip­pen när par­ti­le­dar­na ytt­ra­de si­na be­ving­a­de ord på Metro.se. kal­lar »ex­tre­mist­par­ti­er«.

Jonas Sjöstedt (V) re­a­ge­ra­de: »Det finns nå­got de­spe­rat över Li­be­ra­ler­nas age­ran­de. Det är en då­lig idé. Det här skul­le va­ra en gå­va till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. «

Eb­ba Busch Thor (KD) väg­rar ta Jim­mie Åkes­sons (SD) hand i debatt (2017)

Krist­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Eb­ba Busch Thor har se­dan ti­di­ga­re gått ut med att hon kan tän­ka sig en al­li­ans­re­ge­ring som till­trä­der med stöd från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Men det skul­le i så fall ske ut­an för­hand­ling­ar med SD.

I SVT:s par­ti­le­dar­de­batt ok­to­ber 2017 dis­ku­te­ra­des sjuk­vår­den.

– Jag sät­ter mig gär­na och pra­tar om för­stat­li­gad sjuk­vård, sa Jim­mie Åkes­son och sträck­te fram sin hand till Eb­ba Busch Thor.

– Vi pra­tar nu, sva­ra­de hon ut­an att ta han­den.

Hon mo­ti­ve­ra­de sitt be­slut att in­te för­hand­la med SD: »Jag är be­redd att för­hand­la med al­la om de kla­rar av att vi­sa i dag att man kan age­ra re­spekt­fullt och an­svars­fullt. Tyc­ker du på all­var att din riks­dags­grupp gör det? Ni är ju en skan­dal­fa­brik ut­an dess li­ke!«

»Jag äter hell­re upp min hög­ra sko än blir ett stöd­hjul åt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.« Cen­terns An­nie Lööf tar tyd­ligt av­stånd från So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas po­li­tik.

FOTO: AF­TON­BLA­DET/IBL

Par­ti­le­dar­na har många hin­der att över­bryg­ga sinse­mel­lan om de ska lyc­kas bil­da re­ge­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.