Ut­lands­rös­ter skic­ka­de man­dat fram och till­ba­ka

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes - JOHAN NILSSON/TT

Cen­tern tog ett man­dat från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na un­der den går­da­gens räk­ning av ut­lands­rös­ter och se­na för­tids­rös­ter.

Men strax där­ef­ter kom be­sked att riks­dags­man­da­tet gått till­ba­ka till SD igen. Det vi­sar hur tajt det är, och det är många rös­ter kvar att räk­na.

I mån­dags tog SD ett man­dat från C se­dan en fel­räk­ning upp­märk­sam­mats. Då skilj­de det ba­ra sju rös­ter till SD:s för­del. Och med den nya val­la­gen på plats så spe­lar det ing­en roll var, i vil­ken val­krets, som rös­ter­na tril­lar in för man­dat­för­del­ning­en.

– Det är to­tal­sum­man för he­la ri­ket som spe­lar roll för slut­för­del­ning­en. Därför är det än­nu mer an­märk­nings­värt att det var så li­ten skillnad som sju rös­ter, sä­ger Svan­te Li­nus­son, ma­te­ma­tik­pro­fes­sor på KTH och ti­di­ga­re ex­pert åt Val­pröv­nings­nämn­den.

SD lig­ger när­mast till att ris­ke­ra att tap­pa det sista man­da­tet, där­ef­ter kom­mer So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, en­ligt Val­myn­dig­he­tens upp­gif­ter på ons­dags­för­mid­da­gen.

I går dök nya upp­gif­ter upp om drygt 1 100 fel­re­gi­stre­ra­de rös­ter, från val­di­strik­tet NÖ Väs­by i Hö­ganäs kom­mun.

Rös­ter­na i re­gi­onva­let ham­na­de i riks­dags­va­lets räk­ning, men en­ligt Val­myn­dig­he­ten på­ver­kar det in­te re­sul­ta­tet.

»Det är to­tal­sum­man för he­la ri­ket som spe­lar roll för slut­för­del­ning­en.« Svan­te Li­nus­son, ma­te­ma­tik­pro­fes­sor på KTH.

FOTO: XINHUA/IBL/AR­KIV­BILD

Går­da­gens räk­ning av ut­lands­rös­ter var in­te fär­dig vid den­na upp­la­gas press­lägg­ning. på­går fort­fa­ran­de. Bil­den fö­re­stäl­ler in­te röst­räk­ning i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.