Våld­snack – en hyck­lan­de pamp­hö­ger mot esport i OS

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport Esport - ERIK GLANELL esport@metro.se

IOK-pam­pen står för ett oför­svar­bart hyck­le­ri när han kal­lar ep­sor­ten ociv­li­se­rad. Det tar emot att kic­ka igång med att dam­ma av den tra­di­ga »vi­de­o­vålds­de­bat­ten«. Det är ty­värr nöd­vän­digt. Åsik­ten att våld i fik­tion skul­le gö­ra in­di­vi­der mer våld­sam­ma el­ler i nå­gon mån uppmana till vålds­hand­ling­ar är en surt stin­kan­de disktra­sa vid det här la­get. En debatt som från spe­la­res syn­vin­kel all­tid har va­rit höljt i ett ironins dun­kel ef­tersom de en­da som ver­kar ha svårt att skil­ja mel­lan verk­ligt våld och vir­tu­ellt våld är de sving­an­de kri­ti­ker­na.

När espor­ten nu strä­var efter att få sy­nas i olym­pis­ka sam­man­hang känns ton­gång­ar­na igen.

In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­téns pre­si­dent Thomas Bach ger espor­ten en rak hö­ger ge­nom att dö­ma ut den på grund av vålds­in­ne­hål­let. Det är en på många sätt miss­lyc­kad och föråld­rad tolk­ning. Miss­för­stå mig in­te, espor­ten be­hö­ver in­te in­ne­hål­la våld för att va­ra re­le­vant.

Espor­ten har and­ra be­tyd­ligt mer kom­pli­ce­ra­de hin­der att ta sig över för att få spe­la un­der ring­ar­nas flag­ga. Det fik­ti­va vål­det där­e­mot bor­de in­te va­ra ett av de hind­ren.

»Vi kan in­te in­klu­de­ra spel som mark­nads­för våld el­ler dis­kri­mi­ne­ring. Som vi ser det går de tvärte­mot vå­ra olym­pis­ka vär­de­ring­ar, och därför kan de in­te ac­cep­te­ras«, sä­ger IOK-top­pen Thomas Bach i en in­ter­vju med AP.

I de olym­pis­ka vär­de­ring­ar­na står att kom­mit­tén ska ver­ka för att upp­munt­ra och stöd­ja etik och gott le­dar­skap i så väl spor­ten som i ut­bild­ning av unga ge­nom spor­ten. De ska ock­så för­säk­ra att spor­ten ge­nom­sy­ras av rent spel och att våld in­te ska fö­re­kom­ma.

Fi­ne.

Men med taekwondo, box­ning, ju­do, ka­ra­te och skyt­te på schemat så osar det hyck­le­ri. Fem spor­ter där de fy­ra först­nämn­da in­te kan be­skri­vas som nå­got an­nat än våld. Rik­tigt våld. In­te fik­tion. Och där de fem­te kan tol­kas som en ro­man­ti­se­ring av va­pen.

Thomas Bach där­e­mot ser kamp­spor­ter­na som »ett ci­vi­li­se­rat ut­tryck« för en kamp män­ni­skor emel­lan. Med and­ra ord an­ser IOK-pre­si­den­ten, som 1976 tog OS-guld i den våld­sam­ma gre­nen fäkt­ning, att det är mer ci­vi­li­se­rat att puck­la på nå­gon på rik­tigt än att knap­pa på ett tan­gent­bord. Det osar in­te länge. Det stin­ker hyck­le­ri.

»Med fem spor­ter där de fy­ra först­nämn­da in­te kan be­skri­vas som nå­got an­nat än våld osar det hyck­le­ri.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.