Hög­tid för vilto­lyc­kor – ex­pert ger råd för att skip­pa djurkroc­kar­na

Vil­to­lyc­kor­na går mot nya re­kord­ni­vå­er och hit­tills i år har över 37 000 rap­por­te­rats. Fredrik Bergh på Na­tio­nel­la Vil­to­lycks­rå­det sva­rar på vad man själv kan gö­ra för att mins­ka ris­ken och vad som gäl­ler när olyc­kan väl är fram­me.

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - LIN­DA FRITIOFSSON

I fjol in­träf­fa­de fler vilto­lyc­kor än nå­gon­sin ti­di­ga­re och i år ser det ut att bli än­nu fler. Tra­fik­ver­ket hål­ler just nu på att kart­läg­ga de far­li­gas­te väg­sträc­kor­na för att kun­na mins­ka olyc­kor­na. Fö­re­byg­gan­de åt­gär­der är ex­em­pel­vis vilt­stäng­sel och pas­sa­ger för dju­ren. Men när det gäl­ler att mins­ka ris­ken mås­te ock­så bi­lis­ter­na ta ett an­svar. Det me­nar Fredrik Bergh, in­for­ma­tions­sek­re­te­ra­re på Na­tio­nel­la Vil­to­lycks­rå­det.

– Den van­li­gas­te or­sa­ken till att man kol­li­de­rar med ett djur är att man kör för fort. Så det gäl­ler att hål­la lämp­lig has­tig­het och att va­ra upp­märk­sam även på vad som hän­der vid si­dan av vägen.

Vilto­lyc­kor sker of­ta i tät­be­bygg­da om­rå­den och en­ligt Fredrik Bergh be­ror det del­vis på att dju­ren har bli­vit mer oräd­da men ock­så på att det är i des­sa om­rå­den som det finns flest bi­lar. Den van­li­gas­te ti­den för vilto­lyc­kor är nu i sep­tem­ber och ok­to­ber samt på vå­ren när dju­ren stö­ter bort kal­var­na.

– Det är bra att ve­ta att vilto­lyc­kor är som van­li­gast vid skym­ning och gry­ning. Och även att man ska ha li­te ex­tra koll vid låg ve­ge­ta­tion, som vid en öp­pen äng el­ler där det är myc­ket björk­sly, sä­ger Fredrik Bergh.

– Då ska man pla­ce­ra ut var­ningstri­ang­eln och ringa 112 för att an­mä­la olyc­kan. Al­la kan ha otur och att in­te an­mä­la olyc­kan di­rekt är brotts­ligt. Man ska ock­så an­vän­da en vilto­lycks­rem­sa så att ef­ter­söksjä­ga­re lät­ta­re ska kun­na hit­ta det ska­da­de dju­ret, för att mi­ni­me­ra dess li­dan­de. Man ska in­te själv av­li­va dju­ret, i al­la fall in­te om man in­te har kun­ska­pen. De kan bli ag­gres­si­va och det är ett jobb för de ef­ter­söksjä­ga­re som kom­mer till plat­sen.

– Det är svårt att ge ett svar på för det är många fak­to­rer som kan spe­la in. Det kan be­ro på själ­va djur­be­stån­det, men det kan ock­så på­ver­kas av om det till ex­em­pel va­rit en mild el­ler hård vin­ter. Samtidigt le­der snö­ka­os till fler vilto­lyc­kor – om det är myc­ket snö vill dju­ren helt en­kelt gå ut på vägen där det är plo­gat, sä­ger Fredrik Bergh.

»Det är bra att ve­ta att vilto­lyc­kor är som van­li­gast vid skym­ning och gry­ning. Och även att man ska ha li­te ex­tra koll vid låg ve­ge­ta­tion« Fredrik Bergh, Na­tio­nel­la Vil­to­lycks­rå­det.

FOTO: SHUTTERSTOCK/IBL

För­ra året rap­por­te­ra­des 61 186 vilto­lyc­kor i Sve­ri­ge – det är re­kord­många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.