Hot­brev sig­ne­ra­de NMR till män­ni­skor in­om rätts­vä­sen­det

NMR FÖR­NE­KAR BREV MED ORGANISATIONENS SIG­NA­TUR – SKIC­KAS TILL ÅKLA­GAR­NAS HEMADRESSER

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - an­ni­ca.ogren@metro.se

Brott. Ett 20-tal hot­brev med tex­ten »Vi vet var du bor« har skic­kats hem till åkla­ga­re, opi­ni­ons­bil­da­re och tjäns­te­män in­om rätts­vä­sen­det runt om i Sve­ri­ge – se­dan ju­li må­nad. Hot­bre­ven är sig­ne­ra­de av den na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen (NMR).

→ Det var i ju­li som två åkla­ga­re, av varand­ra helt obe­ro­en­de, fick hot­brev som var skic­ka­de till åkla­gar­nas pri­va­ta hemadresser. Bre­ven in­ne­höll sam­ma for­mu­le­ring: »Vi vet var du bor, mvh NMR«, som Metro rap­por­te­rat ti­di­ga­re.

Det var start­skot­ten på en våg av hot­ful­la brev som skic­kats hem till le­dan­de per­so­ner in­om rätts­vä­sen­det.

– Vi är up­pe i ett 20-tal hän­del­ser mel­lan tum­men och pek­fing­ret som in­träf­fat un­der sen­som­ma­ren. Al­la rik­tar sig mot män­ni­skor som vi be­dö­mer är opi­ni­ons­bil­da­re el­ler tjäns­te­män i så­da­na funk­tio­ner som är vik­ti­ga för rätts­sä­ker­he­ten, sä­ger Niklas Lar­sen, chef på Po­lis­myn­dig­he­tens de­mo­kra­ti­och hat­brotts­grupp, som dri­ver ut­red­ning­en.

Po­li­sen ser all­var­ligt på hän­del­ser­na och ja­gar nu miss­tänk­ta. Man har även för­sökt spår­säk­ra fri­mär­ken som sut­tit klist­ra­de på hot­bre­ven. Om det gett re­sul­tat, vill in­te Niklas Lar­sen ut­ta­la sig om.

– Un­der den­na pe­ri­od är det många som känt sig ut­sat­ta och jag vill in­te gå in på mer de­tal­jer ef­tersom det rå­der för­un­der­sök­nings­sek­re­tess. Men det här är vik­tigt och po­li­sen pri­o­ri­te­rar den här ty­pen av brotts­lig­het.

Hän­del­ser­na lig­ger i dags­lä­get un­der ru­bri­ce­ring­en ola­ga hot, men kan en­ligt Niklas Lar­sen even­tu­ellt kom­ma änd­ras till hot mot tjäns­te­man be­ro­en­de på vem som mot­ta­git bre­ven och vil­ken funk­tion mål­sä­ga­ren haft.

– Vi job­bar vi­da­re med spår­säk­ring och för­sö­ker hit­ta en el­ler fle­ra gär­nings­män. Det är fle­ra män­ni­skor som blir be­rör­da på sam­ma ären­de här. Det är ett vik­tigt ar­be­te för oss. Vi ser det ur de­mo­kra­tisk syn­vin­kel, en röst får ald­rig tys­tas och man ska ald­rig va­ra rädd att ut­ö­va sitt äm­be­te, sä­ger han till Metro.

Mats Wihl­borg är åkla­ga­re på Got­land och en av dem som mot­ta­git hot­brev signerat NMR.

– Det är ab­so­lut in­te ac­cep­ta­belt och man går över en gräns även om det lig­ger i job­bets na­tur att man kan ut­sät­tas för så­dant här, men det är en an­nan sak. Det är lik för­bas­kat in­te ac­cep­ta­belt, sä­ger han till Metro.

Un­der hans 25 år som åkla­ga­re har han en­dast mot­ta­git hot nå­gon en­sta­ka gång. 2016 ut­red­de Mats Wihl­borg en miss­tänkt grupp­våld­täkt av en rull­stols­bu­ren kvin­na på Got­land.

De miss­tänk­ta fri­a­des, men fal­let fick stor upp­märk­sam­het i me­dia och fle­ra per­so­ner sök­te även upp Mats Wihl­borgs pri­va­ta adress. De gick in på hans tomt och drog plast­band märk­ta Nord­front, Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sens hem­si­da, runt fa­mil­jens bi­lar, som Ex­pres­sen ti­di­ga­re skri­vit.

Mats Wihl­borg po­äng­te­rar att han in­te drar någ­ra kopp­ling­ar mel­lan de ti­di­ga­re ho­ten från NMR och bre­vet som han fått hemskic­kat un­der som­ma­ren.

–Vi vet ing­et mer än att bre­vet damp ner brev­lå­dan och att det stod att det var från NMR, så visst kan man ju miss­tän­ka dem, men vem som för­fat­tat bre­vet vet vi in­te, sä­ger han.

Vad mo­ti­ven bakom bre­vet kan va­ra vill Mats Wihl­borg in­te spe­ku­le­ra i.

– Jag vet fak­tiskt in­te. År 2016 var det ju på grund av de miss­tänk­ta

»Jag upp­munt­rar de som fått så­da­na brev att gö­ra or­dent­li­ga fo­ren­sis­ka un­der­sök­ning­ar med DNA och fin­gerav­tryck för att hit­ta nå­gon skyl­dig.« Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sens pressta­les­man Per Öberg till Metro.

män­nen, det var ju gans­ka lätt att dra den kopp­ling­en, men det här vet jag in­te.

Han be­rät­tar att det in­te har på­gått nå­gon ut­red­ning mot NMR som han ser kan ha kopp­ling­ar till bre­vet.

En an­nan åkla­ga­re som mot­ta­git ett li­ka­dant hot­brev är verk­sam i Stock­holms­om­rå­det. Åkla­ga­ren vill in­te med­ver­ka i en in­ter­vju men en­ligt upp­gift till Metro ser den­ne in­te hel­ler nå­gon tyd­lig kopp­ling till nå­gon ut­red­ning där NMR har va­rit in­blan­da­de.

Niklas Lar­sen in­stäm­mer i bil­den att det än­nu är oklart om bre­ven är skic­ka­de av en el­ler fle­ra per­so­ner som ut­ger sig för att va­ra NMR, el­ler om bre­ven är sys­te­ma­ti­se­rat skic­ka­de ge­nom or­ga­ni­sa­tio­nen.

– Vi ut­går från att man är ute efter att skräm­ma män­ni­skor i det­ta av­se­en­de. Men vi ut­re­der ing­en or­ga­ni­sa­tion ut­an vi job­bar mot in­di­vi­der som be­gått brott, det är vår ut­gångs­punkt i det här, sä­ger Niklas Lar­sen.

När Metro ring­er upp Per Öberg, pressta­les­man för na­zis­tis­ka NMR, be­rät­tar han att han kän­ner till att brev i NMR:s namn ti­di­ga­re ska ha skic­kats till ett an­tal kän­di­sar. Men att det ska ha skett un­der som­ma­ren och mot per­so­ner in­om rätts­vä­sen­det sä­ger han sig in­te kän­na till. Han hän­vi­sar till en in­ter­n­un­der­sök­ning som ska styr­ka att ing­en in­om NMR lig­ger bakom bre­ven.

– Vi lig­ger in­te bakom någ­ra så­da­na hot­brev som skic­kats i vårt namn, det är and­ra som gör det här och som satt det här i sy­stem för att misskre­di­te­ra oss. Vi lig­ger ab­so­lut in­te bakom det här och jag upp­munt­rar de som fått så­da­na brev att gö­ra or­dent­li­ga fo­ren­sis­ka un­der­sök­ning­ar med DNA och fin­gerav­tryck för att hit­ta nå­gon skyl­dig, sä­ger Per Öberg till Metro.

»Vi ut­re­der ing­en or­ga­ni­sa­tion ut­an vi job­bar mot in­di­vi­der som be­gått brott, det är vår ut­gångs­punkt i det här« Niklas Lar­sen, chef på Po­lis­myn­dig­he­tens de­mo­kra­ti­och hat­brotts­grupp, dri­ver ut­red­ning­en.

Mats Wihl­borg är åkla­ga­re på Got­land och en av dem som mot­ta­git hot­brev signerat NMR. Han po­äng­te­rar att han in­te drar någ­ra kopp­ling­ar mel­lan de ti­di­ga­re ho­ten från na­zis­tis­ka NMR och bre­vet som han fått un­der som­ma­ren.

Text: An­ni­ca Ögren

Metro 24 au­gusti 2018.

FOTO: PO­LI­SEN, JONAS BILBERG/AF­TON­BLA­DET/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.