»EU-atom­bomb« mot Ung­ern?

Metro Sweden (Göteborg) - - Med Metro 13/9 -

EU-kom­mis­sio­nen har pla­ner att ge­nom­fö­ra ett ar­ti­kel 7-för­fa­ran­de mot Ung­ern, som an­ses bry­ta mot grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar i uni­o­nen.

I går sam­la­des EUtop­par­na för att rös­ta om frå­gan, men ut­fal­let av om­röst­ning­en var klart först efter den­na upp­la­gas press­lägg­ning. I fjol in­led­de EU en så­dan pro­cess mot Po­len av sam­ma an­led­ning, nå­got som in­te skett ti­di­ga­re.

Läs mer om EU-mö­tet på si­dan 8.

FOTO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.