Je­an–Clau­de Junc­ker.

EU-kom­mi­sio­nens ord­fö­ran­de

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

Je­an-Clau­de Junc­ker,

född 1954, ut­sågs som­ma­ren 2014 till ord­fö­ran­de för EU-kom­mis­sio­nen, se­dan hans par­tigrupp – krist­de­mo­kra­tiskt kon­ser­va­ti­va EPP – fått flest man­dat i EU-valet i slu­tet av maj sam­ma år.

Han var pre­miär­mi­nis­ter

i Lux­em­burg från 1995 till 2013 och har pa­ral­lellt sut­tit som lan­dets

Junc­ker är gift,

fi­nans­mi­nis­ter 1989–2009 och ord­fö­ran­de för eu­ro­grup­pen 2005–2013. Han är ut­bil­dad ju­rist, men har i prin­cip he­la sitt vux­en­liv ar­be­tat po­li­tiskt.

men har inga barn. De se­nas­te åren har han haft sto­ra pro­blem med njursten och ischi­as. Ge­nom åren har han ut­pe­kats för att ha al­ko­hol­pro­blem – nå­got som han ihär­digt för­ne­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.