Barn­can­cer och leu­ke­mi

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Samhälle - KÄL­LA: BARNCANCERFONDEN

Näs­tan var­je dag in­sjuk­nar ett barn i can­cer i Sve­ri­ge. Det är den van­li­gas­te dödsor­sa­ken för barn mel­lan 1 och 14 år i Sve­ri­ge.

Över­lev­na­den för barn med can­cer lig­ger på i ge­nom­snitt 80 pro­cent, men det va­ri­e­rar be­ro­en­de på vil­ken typ av can­cer man har.

→ Leu­ke­mi är en can­cer­sjuk­dom som upp­står i ben­mär­gen. No­va Holl­gren har ALL, akut lym­fa­tisk leu­ke­mi, som är den van­li­gas­te for­men av leu­ke­mi. Den in­ne­bär att en viss sorts omog­na cel­ler som fram­för allt finns i ben­mär­gen bör­jar växa och tränga un­dan den fris­ka ben­mär­gen. Cir­ka 86 pro­cent av bar­nen som drab­bas av ALL över­le­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.