Vår en­da giftorm

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Forskning - KÄL­LA: LÄKARTIDNINGEN

Huggorm (Vi­pe­ra be­rus) är Sve­ri­ges en­da giftorm. Var­je år in­träf­far upp­skatt­nings­vis 300 bett av huggorm. All­var­lig­hets­gra­den va­ri­e­rar av­se­värt, men ett 40-tal pa­ti­en­ter ut­veck­lar lo­ka­la re­ak­tio­ner och/el­ler tox­isk systempå­ver­kan som krä­ver in­ten­siv­vård. Döds­fall har fö­re­kom­mit, men är myc­ket ovan­li­ga. Det se­nast kän­da svens­ka fal­let lig­ger mer än 20 år till­ba­ka i ti­den. Be­hand­ling med se­rum är det ef­fek­ti­vas­te sät­tet att be­grän­sa ska­de­verk­ning­ar­na vid huggorms­bett. Till­verk­ning­en av huggorms­se­rum är kom­pli­ce­rad och in­vol­ve­rar fram­re­na­de an­ti­krop­par som bil­dats av får el­ler häs­tar. Kost­na­den per dos är cir­ka 25 000 kro­nor (2017).

FOTO: GETTY

Huggor­men är Sve­ri­ges en­da giftorm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.