Hän­del­se­hop­pa­ren

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb -

1Ytt­re sig­na­ler, som ett sam­tal, sms el­ler en kol­le­ga, får dig att änd­ra vad du gör och job­bar med. Det gör att du job­bar med fle­ra oli­ka upp­gif­ter i ta­get och lätt tap­par kon­cent­ra­tio­nen. Du kän­ner of­ta att du in­te får nå­got gjort. Tips!

→ Ha en tyd­lig att-gö­ra­lis­ta som du ut­går från när du job­bar.

→ Av­slu­ta var­je ar­bets­upp­gift, om det är möj­ligt, in­nan du på­bör­jar en ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.