Höst­mys

Häng i nå­gon av sta­dens ho­tell­ba­rer

Metro Sweden (Göteborg) - - Sidan -

Med ut­sikt över sta­dens hamn

Ri­ver­ton. Tolv vå­ning­ar upp med ut­sikt över bland an­nat sta­dens ham­nin­lopp, Hi­sing­en och Järn­tor­get lig­ger Vi­ew Sky­bar. Ba­ren har ti­di­ga­re bland an­nat va­rit känd som en ming­el­plats un­der den år­li­ga filmfes­ti­va­len. Ut­bu­det sträc­ker sig från en mängd öl­sor­ter till go­da drin­kar och för den som gil­lar af­ter­noon tea finns det att till­gå på lör­da­gar. Sto­ra Bad­hus­ga­tan 26.

Bor­de få pris för drin­kar­na

Ri­ver­si­de. Cuc­koo’s Nest på Ri­ver­si­de Ho­tel på Hi­sing­en har pri­sats för sin in­red­ning, men bor­de nog ock­så få pris för si­na drin­kar. Här­li­ga cock­tails och en ge­di­gen drinklis­ta som är un­der stän­dig ut­veck­ling. Och ef­tersom ho­tel­let lig­ger ett sten­kast från tv-hu­set i stan är det in­te helt omöj­ligt att det dy­ker upp en tv-kän­dis i ba­ren. Ro­ligt! Lind­holmspi­ren 4.

Ca­vabrunch och häng på Hak

Eu­ro­pa. I Nords­tan hit­tar vi ho­tell Eu­ro­pa och de­ras bar och re­stau­rang Hak är myc­ket trev­lig. Det är mo­dernt med spän­nan­de in­red­ning och il­lust­ra­tio­ner på vis­sa väg­gar och af­fi­scher på vis­sa. Allt­i­från aw till ca­va-brun­cher finns att till­gå och ibland även li­ve­mu­sik. Pas­sar bra ef­ter en shop­pingrun­da. Nils Eric­sons­ga­tan 21.

In­spi­re­rat av 60-tals­de­sign

Opa­len. I kväll, fre­dag, är det house­war­ming par­ty på Scan­dic Opa­len där bland an­nat den nya ho­tell­ba­ren pre­sen­te­ras. He­la stäl­let har fått en upp­da­te­rad ko­stym, där ori­gi­nal­de­sig­nen från 60-ta­let då ho­tel­let in­vig­des in­spi­re­rat. Meny­er­na har upp­da­te­rats och det sägs fin­nas ett vin­rum att till­gå för den som gil­lar det. En klas­si­ker i stan väl värt ett be­sök. Eng­el­brekt sga­tan 73.

Per­fekt aw-häng i en grym mil­jö

Pi­gal­le. Bar Amu­se är det förs­ta som mö­ter dig när du kli­ver in på det, minst sagt, iö­gon­fal­lan­de ho­tel­let Pi­gal­le. Det är som att kom­ma in i ett gam­malt rök­rum och de­ras drin­kar är nå­got ut­ö­ver det van­li­ga. Per­fekt aw-häng i en grym mil­jö in­nan du går vi­da­re och klub­bar. Söd­ra Hamn­ga­tan 2 A.

FOTO: PAO DUELL

I kväll är det house­war­ming par­ty på upp­da­te­ra­de Scan­dic Opa­len.

Text: Jesper Lög­dahlDJ & chefre­dak­tör World in pro­per­ty. →

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.