Ex­per­ten: S po­li­tik blir par­ti­ents fall

Metro Sweden (Göteborg) - - Sidan - FOTO: LOTTE FERNVALL/AF­TON­BLA­DET/IBL

Allt ty­der på att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na gjort sitt säms­ta val­re­sul­tat på över 100 år. Metro sö­ker sva­ren på var­för par­ti­et för­lo­rat sin sär­ställ­ning i svensk po­li­tik.

En ex­pert ser fle­ra av­gö­ran­de struk­tur­för­änd­ring­ar som fått So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att ut­veck­las till vad det är i dag. Par­ti­le­dar­na har se­dan Per Al­bin Hans­son (till väns­ter) fått upp­le­va att allt

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ser ut att gö­ra sitt säms­ta val­re­sul­tat på över 100 år. Sam­ti­digt har par­ti­ets eg­na re­for­mer bi­dra­git till att drä­ne­ra par­tet på väl­ja­re, en­ligt An­ders Lidström, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap. Metro sö­ker svar på hur So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för­lo­ra­de sin sär­ställ­ning i svensk po­li­tik. Var är Ste­fan Löfven? En ef­ter en kli­ver par­ti­le­dar­na upp på sce­nen un­der si­na par­ti­ers val­va­kor. Med idel le­en­den för­sö­ker de fram­stå som vin­na­re i ett val där allt fort­fa­ran­de är oklart. Nu är det ba­ra en per­son kvar. Stats­mi­nis­tern.

Kloc­kan när­mar sig 00.30 in­nan So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re änt­li­gen änt­rar sce­nen på val­va­kan på Färg­fa­bri­ken i Stock­holm.

Iklädd mörk­grå ko­stym och en röd- och vit­mönst­rad slips tac­kar Ste­fan Löfven val­ar­be­tar­na och ma­nar till ef­ter­tan­ke och lugn. Mitt i ta­let pas­sar han på att stic­ka in en li­ten kom­men­tar om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som par­ti.

– Det finns de som på­står att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tror att vi fort­fa­ran­de har egen ma­jo­ri­tet. Nej. Det är fel. Vi är högst med­vet­na om det nu­va­ran­de po­li­tis­ka land­ska­pet med åt­ta par­ti­er i hård kon­kur­rens om de här man­da­ten.

Det låg par­ti­ets pre­li­mi­nä­ra val­re­sul­tat på un­der val­nat­ten.

Bor­ta är par­ti­et som of­ta fick 40-50 pro­cent av rös­ter­na. Som kun­de bil­da en egen ma­jo­ri­tet och ha­de en sär­ställ­ning i svensk po­li­tik. På sce­nen står par­ti­le­da­ren för Sve­ri­ges störs­ta par­ti. Ett par­ti som nu­me­ra i mångt och myc­ket är som al­la and­ra.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har in­te haft ett val­re­sul­tat på un­der 30 pro­cent se­dan vi fick de­mo­kra­ti och all­män röst­rätt.

Många so­ci­al­de­mo­kra­ter kanske till och med drar en lätt­na­dens suck ef­ter årets val. Det kun­de ju va­ra än­nu vär­re. I en del opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar in­nan va­let ham­na­de par­ti­et på runt 22 pro­cent.

– Det blev ing­et stort tapp se­dan för­ra va­let, när par­ti­et fick 31 pro­cent. Och re­ge­rings­par­ti­et tap­par of­ta. Men det är det säms­ta val­re­sul­ta­tet på 100 år. Man mås­te ha bå­da de tan­kar­na i hu­vu­det sam­ti­digt, sä­ger Jo­nas Hinn­fors, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Göteborgs uni­ver­si­tet.

Den lång­sik­ti­ga tren­den hål­ler i sig. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mins­kar sta­digt i väl­jar­stöd. Hur har då par­ti­et, som ha­de en unik po­si­tion i svensk po­li­tik, kun­nat sjun­ka så lågt i väl­jar­stöd?

pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap på Umeå uni­ver­si­tet, har hit­tat fem sto­ra struk­tur­för­änd­ring­ar i sam­häl­let som han me­nar för­kla­rar 75 pro­cent av par­ti­ets lång­sik­ti­ga till­ba­ka­gång un­der de se­nas­te fyr­tio åren.

Det hand­lar om ett mins­kat an­tal män­ni­skor som job­bar in­om in­du­strin, en ökad ur­ba­ni­se­ring, hög­re ut­bild­ningsni­vå, att män­ni­skor fått det ma­te­ri­ellt bätt­re ställt och att den so­ci­a­la press­sen som förr kun­de fin­nas att rös­ta på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i de­ras star­ka fäs­ten nu är bor­ta.

Al­la des­sa fak­to­rer har bi­dra­git till att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fått fär­re väl­ja­re, en­ligt An­ders Lidström.

– Det som gyn­na­de so­ci­al­de­mo­kra­tin i sam­band med in­du­stri­sam­häl­lets fram­växt fram till 60-ta­let har nu för­bytts i en ut­veck­ling som miss­gyn­nar so­ci­al­de­mo­kra­tin, sä­ger han.

Iro­niskt nog har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na själ­va job­bat för, el­ler i al­la fall in­te mot­ar­be­tat, fle­ra av de här för­änd­ring­ar­na. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har ex­em­pel­vis ar­be­tat för att ar­be­tar­klas­sens barn ska kun­na stu­de­ra.

– Men med ut­bild­ning har det bli­vit mer in­di­vi­du­a­li­se­ra­de at­ti­ty­der. De per­so­ner­na, el­ler de­ras barn och barn­barn, har in­te läng­re rös­tat på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Sam­ti­digt har det in­te fun­nit nå­got al­ter­na­tiv. Att so­ci­al­de­mo­kra­tin skul­le be­hål­la en låg­ut­bil­dad be­folk­ning ba­ra för att vin­na val finns ju in­te på kar­tan, sä­ger An­ders Lidström.

Jo­nas Hinn­fors ser en an­nan an­led­ning till So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mins­kat i väl­jar­stöd. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas fram­gång har va­rit starkt sam­man­län­kad med sto­ra väl­färds­re­for­mer som ett svar på män­ni­skors oro in­för fram­ti­den. Men mel­lan 1985 och 1995 hän­de någon­ting. Par­ti­et änd­ra­de kurs.

– Par­ti­led­ning­en kom fram till att den of­fent­li­ga sek­torn blev dy­ra­re och dy­ra­re, de fick kri­tik för att den of­fent­li­ga sek­torn var in­ef­fek­tiv och man fick ett gry­en­de skat­te­upp­ror i de eg­na le­den, sä­ger Jo­nas Hinn­fors.

I stäl­let för att fort­sät­ta med nya, sto­ra väl­färds­re­for­mer bör­ja­de par­ti­et ad­mi­ni­stre­ra och ef­fek­ti­vi­se­ra det som re­dan fanns. I takt med att de rik­tigt sto­ra väl­färds­re­for­mer­na ute­bli­vit har par­ti­et sam­ti­digt sak­ta drä­ne­rats på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.