Hur ska jag få till­ba­ka min vär­dig­het?

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro - GUSTAF LARSSON Fe­a­tu­re­re­dak­tör de­batt@metro.se

Jag har länge dra­gits med di­ver­se åkom­mor i anus. Det har kli­at och skavt, blö­digt och gjort ont. Men att ta sig till en lä­ka­re har ta­git emot. Det har helt en­kelt in­te känts be­kvämt att en främ­man­de män­ni­ska ska tit­ta in, och än­nu mind­re grä­va, där bak. Men till slut gick det in­te läng­re, jag var tvung­en att gö­ra någon­ting.

När jag var hos lä­ka­ren i ett an­nat ären­de tog jag till slut mod till mig: »Jo just det, en grej till…«, sa jag och ra­da­de upp mi­na symp­tom. »Låt mig tit­ta«, sa den oför­be­red­da lä­ka­ren och en än­nu mer oför­be­redd jag drog ner mi­na byx­or och böj­de mig fram­åt. Det han hit­ta­de var il­la nog för att skic­ka mig vi­da­re till en spe­ci­a­list­lä­ka­re som jag be­sök­te någ­ra vec­kor se­na­re.

I ett stort, kalt och ste­rilt rum häl­sa­de spe­ci­a­list­lä­ka­ren mig väl­kom­men. Vi gick di­rekt på äm­net – mitt anus – och han frå­ga­de vad han kun­de hjäl­pa mig med. Men han viss­te pre­cis vad han skul­le hjäl­pa mig med. Han viss­te att han nå­gon mi­nut se­na­re skul­le sit­ta och blic­ka in i det all­ra fu­las­te som män­ni­sko­krop­pen har att er­bju­da. Jag la mig med ryg­gen mot ho­nom och drog ner mi­na byx­or. »Då så«, sa han me­dan han tog på sig ett par hands­kar och ap­pli­ce­ra­de kräm på fing­ret. Ett fing­er som han se­kun­den ef­ter för­de in i mig.

»Du…«, fort­sat­te han. »Tog du den dos mikro­lax som du skul­le ta in­nan be­sö­ket?«. Det ha­de jag för­stås in­te gjort, och spe­ci­a­list­lä­ka­ren ver­ka­de ha stött på patrull där han gräv­de. Men han gav in­te upp. Han kör­de på och tes­ta­de nya grepp – han är ju trots allt spe­ci­a­list.

»Krys­ta«, sa han och jag krys­ta­de. Han blev tyst, av­lägs­na­de fing­ret, gav mig en ser­vett och suc­ka­de sub­tilt. Tar­men var för fylld för att han skul­le kun­na gö­ra nå­got in­grepp och min vär­dig­het var nu ne­re på re­kord­lå­ga siff­ror.

Vi be­stäm­de att jag skul­le kom­ma till­ba­ka med en tömd tarm. Men för att han, spe­ci­a­lis­ten, skul­le ha så myc­ket som möj­ligt att gå på, bad han mig att ta »någ­ra schyss­ta bil­der« till näs­ta be­sök. Ex­akt så ut­tryck­te han sig. Han vil­le allt­så att jag skul­le ta någ­ra schyss­ta bil­der på det all­ra bil­doskö­nas­te mo­ti­vet som finns.

Hur ska jag nå­gon­sin, ef­ter den­na fo­to­ses­sion, få till­ba­ka min vär­dig­het?, tän­ker jag för mig själv och sät­ter på au­toblixt på ka­me­ran.

Tip­sa mig. Tips på fo­to­gra­fer som kan ta schyss­ta bil­der? Mai­la mig. To­a­lett­ljus. Det då­li­ga fot­o­lju­set på värl­dens al­la to­a­let­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.