SD:s val­sed­lar blev stul­na på tre oli­ka am­bas­sa­der

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

Två av stöl­der­na sked­de sam­ma dag, på am­bas­sa­der­na i Madrid och Lon­don. Den tred­je sked­de en vec­ka se­na­re, på am­bas­sa­den i Ber­lin.

Un­der för­tids­röst­ning­en stals Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas val­sed­lar från tre am­bas­sa­der i tre oli­ka län­der i Eu­ro­pa. Två av am­bas­sa­der­na blev ut­sat­ta för val­se­dels­stöl­der­na sam­ma ef­ter­mid­dag.

In­för riks­dags­val hål­ler svens­ka am­bas­sa­der öp­pet för att svens­kar ska kun­na gå dit och för­tids­rös­ta. Nu kan Metro be­rät­ta att vid minst två oli­ka am­bas­sa­der, i oli­ka län­der, har val­sed­lar stu­lits – sam­ma dag.

En vec­ka se­na­re sked­de även en ny val­se­dels­stöld, då på svens­ka am­bas­sa­den i Ber­lin.

Det var å fre­dags­ef­ter­mid­da­gen den 24 au­gusti som svens­ka am­bas­sa­den i Madrid och Lon­don upp­täck­te att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas al­la val­sed­lar (till riks­dag, lands­ting och kom­mun) plöts­ligt för­svun­nit från bor­det med öv­ri­ga par­ti­ers val­sed­lar.

Am­bas­sa­der­na har an­mält hän­del­ser­na till MSB, Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap. I do­ku­ment som Metro ta­git del av skri­ver per­so­nal på am­bas­sa­den i Ber­lin bland an­nat att »Kon­su­la­tets per­so­nal be­kräf­tar att [val­sed­lar från] samt­li­ga par­ti­er fun­nits på bor­det den fö­re­gå­en­de dags slut«. De skri­ver även: »Ef­ter att det­ta upp­da­gats in­for­me­ra­des al­la de väl­ja­re som be­sök­te kon­su­la­tet fram till stäng­ning att man kan rös­ta på par­ti­et ge­nom att skri­va par­ti­ets namn på en blank val­se­del och att det­ta gäl­ler för samt­li­ga tre val.«

svens­ka am­bas­sa­den i Lon­don ska Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas val­sed­lar för­svun­nit i sam­band med att en grupp rös­tan­de per­so­ner läm­na­de lo­ka­len.

Am­bas­sa­den kun­de dock fyl­la på med nya röst­sed­lar för par­ti­et ef­ter det att hän­del­sen upp­da­ga­des.

Den tred­je in­ci­den­ten in­träf­fa­de en vec­ka se­na­re. Am­bas­sa­den i Ber­lin skri­ver då att »nå­gon ha­de ta­git med sig al­la tre bun­tar för riks­da­gen, kom­mun- och lands­tings­full­mäk­ti­ge«. Även här be­rör­des ba­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas val­sed­lar. Am­bas­sa­den kun­de dock fyl­la på med nya val­sed­lar ef­ter upp­täck­ten.

chef på en­he­ten för om­värld och be­red­skap på MSB, be­rät­tar att myn­dig­he­ten ti­di­ga­re i år gick ut med en be­gä­ran till and­ra myn­dig­he­ter att rap­por­te­ra av­vi­kel­ser i sam­band med va­let.

Syf­tet var att kun­na få en sam­man­satt bild om huruvi­da Sve­ri­ge bli­vit ut­satt för en syn­kro­ni­se­rad at­tack när det gäl­ler in­for­ma­tionspå­ver­kan in­för va­let.

– Det var en för­be­re­delsåt­gärd. Men det har in­te va­rit nå­gon in­rap­por­te­ring i den om­fatt­ning­en, och vi går in­te vi­da­re med frå­gor om vi in­te miss­tän­ker att det skul­le kun­na va­ra främ­man­de makt i bak­grun­den, sä­ger han till Metro. – Det kan jag in­te sva­ra på.

kon­tak­tar Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas pressas­si­stent, Os­kar Ca­valli-Björk­man, sä­ger de att de bli­vit upp­märk­sam­ma­de på att hän­del­ser­na fö­re­kom­mit.

– Na­tur­ligt­vis är det be­klag­ligt och onö­digt att vis­sa in­di­vi­der äg­nar sig åt så­dant. Det vik­ti­gas­te är att al­la ska få sin röst hör­sam­mad och det har am­bas­sa­der­na i frå­ga för­säk­rat ge­nom att in­for­me­ra samt bi­stå med fler val­sed­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.