Säms­ta val på 100 år

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

fär­re job­bar i in­du­strin, att fol­ket i de bre­da lag­ren fått det ma­te­ri­alt bätt­re, ur­ba­ni­se­ring­ens fram­växt på bruks­or­ter­nas be­kost­nad samt den so­ci­a­la press som kun­de fin­nas där. väl­ja­re, me­nar Jo­nas Hinn­fors.

– Det här kanske var helt nöd­vän­digt, det är svårt att sä­ga. Men man ham­nar i en ex­i­sten­ti­ell kris, sä­ger han.

Sam­ti­digt har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na miss­gyn­nats av att Al­li­ans­par­ti­er­na till stor del ac­cep­te­rat väl­färds­sta­ten, en­ligt Hinn­fors. När par­ti­er­na när­mat sig varand­ra har and­ra kon­flik­ty­tor kun­nat få ut­rym­me, som rör ex­em­pel­vis den grö­na rö­rel­sen och in­vand­ring­soch in­teg­ra­tions­frå­gor.

har även haft sto­ra pro­blem med att de för­lo­rat bland an­nat LO-väl­ja­re till Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. I takt med att väl­färds­sats­ning­ar­na si­nat har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ta­git So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas vi­sion till sin egen. Par­ti­et lo­var en väl­färd som den var en gång i ti­den – be­kostat ge­nom en strikt in­vand­rings­po­li­tik, sä­ger Jo­nas Hinn­fors.

– Det är svårt för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att han­te­ra ef­tersom man skju­ter in sig på väl­färds­frå­gor via in­vand­ring.

Sam­ti­digt är in­te so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas ned­gång unik för Sve­ri­ge. Sam­ma trend märks i he­la Eu­ro­pa. I många and­ra län­der har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kla­rat sig än­nu säm­re.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas ned­gång bör­ja­de på många håll i Eu­ro­pa re­dan på 70-ta­let, och många par­ti­er möt­te kraf­ti­ga fall i sam­band med fi­nan­s­kri­sen 2008-2009.

I vis­sa län­der har det gått så långt som till en so­ci­al­de­mo­kra­tisk kol­laps. I Frank­ri­ke blev So­ci­a­list­par­ti­et, PS, i stort sett ut­ra­de­ra­de i par­la­mentsva­let för­ra året där par­ti­et tap­pa­de he­la 6 mil­jo­ner rös­ter jäm­fört med 2012. Även i Ne­der­län­der­na gick So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas mot­sva­rig­het där, Ar­be­tar­par­ti­et Pv­dA, mot ett ka­ta­strofval för­ra året där de ba­ra fick 5,7 pro­cent av rös­ter­na.

– Det svens­ka va­let vi­sa­de att den ut­veck­ling­en är svårt att för­änd­ra. Det de­lar man med många so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­er i Eu­ro­pa, sä­ger Jo­nas Hinn­fors.

I va­let 2018 för­vå­na­de två sa­ker An­ders Lidström, att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tap­pa­de så pass myc­ket i stöd vid Norr­lands­kus­ten, och att par­ti­et fick ett hög­re stöd än vän­tat i Stor­stock­holms­om­rå­det.

– Egent­li­gen ta­la­de det mesta för en fort­satt minsk­ning i Stock­holm. De fak­to­rer som dri­ver på ned­gång­en ge­ne­rellt är väl­digt myc­ket star­ka­re i Stock­holms­om­rå­det, som ur­ba­ni­se­ring och många kom­mu­ner med en hög ut­bild­ningsni­vå, sä­ger han.

på tre oli­ka sce­na­ri­er för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fram­ö­ver. Par­ti­et skul­le lång­samt kun­na fort­sät­ta att mins­ka i väl­jar­stöd. Om par­ti­et fort­sät­ter mins­ka på sam­ma sätt skul­le So­ci­al­de­mo­kra­ter­na va­ra helt bor­ta om 90 år, sä­ger han.

Par­ti­et har dock även fram­gångs­sa­gor i Sve­ri­ge, plat­ser där So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fort­fa­ran­de har ett stort stöd. Om par­ti­et iden­ti­fi­e­rar och kan an­vän­da sig av fram­gångs­fak­to­rer­na från de om­rå­de­na kanske ut­veck­ling­en kan bry­tas.

Det tred­je och mest dras­tis­ka sce­na­ri­ot skul­le va­ra en kol­laps för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na även i Sve­ri­ge.

– Men jag tror att den svens­ka so­ci­al­de­mo­kra­tin har den självin­sikt och den över­lev­nads­för­må­ga som be­hövs, sä­ger An­ders Lidström.

Jo­nas Hinn­fors tror att So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas stör­re fo­kus på väl­färd kan ha räd­dat någ­ra pro­cent till par­ti­et i slu­tet av val­rö­rel­sen. Par­ti­et lo­va­de bland an­nat en fa­mil­je­vec­ka, med en vec­kas ex­tra le­dig­het per för­äl­der och år för barn mel­lan 4 och 16 år.

– Det är nå­got som lig­ger i när­he­ten av en av par­ti­ets gammel­dags re­for­mer. Det är nå­got nytt, se­dan om det är kraft­fullt nog får man nog läm­na åt väl­jar­na.

av­slu­ta­de Ste­fan Löfven sitt val­va­ke­tal med att hö­ja ett fång rö­da ro­sor till publi­kens ju­bel. Pre­cis som de fles­ta and­ra par­ti­le­dar­na hyl­la­des han som vin­na­re den­na ovis­sa val­natt.

An­ders Lidström tror att Ste­fan Löfven gjor­de rätt som un­der­strök par­ti­ets nya po­si­tion i sitt tal på val­nat­ten.

– Det tror jag är en vik­tig del av den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka självin­sik­ten. Man är ett par­ti som al­la and­ra. Att man se­dan är det störs­ta par­ti­et är ju kul för par­ti­et. Men man mås­te släp­pa lä­get som var förr i ti­den och verk­li­gen tän­ka på för­ut­sätt­ning­ar­na som är i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.