Var­ning från rym­den: »Se upp, Ame­ri­ka!«

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

USA. Över en me­ter regn, mer än en nor­mal svensk års­ne­der­börd, be­fa­ras vid North Ca­ro­li­nas kust när or­ka­nen Flo­rence drar in. Blir över­sväm­ning­ar­na svå­ra står in­te ens Vi­ta hu­set i Washing­ton sä­kert.

→ Oväd­rets om­fång för­bluf­far även rymd­fa­ra­re.

»Se upp, Ame­ri­ka!« twitt­rar tys­ken Alexander Gerst från In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen (ISS). »Flo­rence är så enorm att vi ba­ra kan fånga hen­ne med en su­per­vid­vi nkel­lins från rymd­sta­tio­nen, 400 kilo­me­ter ovan­för ögat. Var be­red­da på öst­kus­ten, det är en rik­tig mar­dröm som kom­mer mot er«.

Flo­rence har för­sva­gats nå­got, till en tvåa på den fem­gra­di­ga or­kanska­lan. Men det in­ne­bär fort­fa­ran­de vä­der­kraf­ter som är ovan­li­ga i så tätt­be­fol­ka­de trak­ter som nu vän­tas drab­bas i del­sta­ter­na South Ca­ro­li­na, North Ca­ro­li­na och Vir­gi­nia.

Över en mil­jon män­ni­skor om­fat­tas av eva­ku­e­ring­ar. Och to­talt bor un­ge­fär tio mil­jo­ner ame­ri­ka­ner i om­rå­den som be­rörs av Flo­rence.

För­u­tom bru­ta­la vin­dar vän­tar man sig väl­di­ga mäng­der regn.

Men in­te ens Vi­ta hu­set i Washing­ton är ut­om fa­ra. Det har reg­nat myc­ket på sisto­ne, så Po­to­macflo­den som rin­ner ge­nom USA:s hu­vud­stad – en stad byggd på ett gam­malt träsk – är re­dan på gränsen till att sväm­ma över. Vat­ten­mas­sor kan då väl­la fram för­bi Washing­ton-mo­nu­men­tet och upp ge­nom ett park­om­rå­de till Vi­ta hu­set.

Det en­da hind­ret är en upp till tre me­ter hög bar­riär i form av en mur i par­ken, men har ett stort glapp för att släp­pa ige­nom tra­fi­ken på 17:e ga­tan. Om lar­met går stängs ga­tan, och glap­pet ska täp­pas till med be­tong­klum­par.

– Det är en pro­cess på tre till fy­ra tim­mar, sä­ger Mi­ke Lit­terst, ta­les­per­son för myn­dig­he­ten Na­tio­nal Park Ser­vice, till ny­hets­by­rån AFP.

FOTO: GETTY

Or­ka­nen Flo­rence på väg mot USA:s öst­kust. Över en mil­jon män­ni­skor om­fat­tas av eva­ku­e­ring­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.