Så mä­ter man styr­kan i ovä­der

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

Det kanske enk­las­te sät­tet att mä­ta ovä­der är att ge var­je vind has­tig­hets­in­ter­vall ett namn. För att det ska hand­la om en storm mås­te vin­den upp­gå till cir­ka 24,5 me­ter i se­kun­den (88 kilo­me­ter i tim­men). Allt över 32,7 me­ter per se­kund är or­kan.

Rik­tigt kraf­ti­ga ovä­der kan dock ha så ex­tre­ma vin­dar att be­skriv­ning­en or­kan – el­ler ty­fon el­ler cyk­lon som de ock­så kal­las på oli­ka håll – in­te rik­tigt räc­ker till. Då an­vänds of­ta Saf­fir-Simp­sonska­lan (SSHS). Den­na går från ka­te­go­ri 1 till 5, där en et­ta har vin­dar på 33–42 me­ter per se­kund och en fem­ma över 70 me­ter per se­kund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.