Så lyc­kas du med sur­de­gen: Glöm bort den i ett hörn

Frå­ga Cram­by. Lyx­i­ga knäc­ke­mac­kor är kne­pet som Jo­nas Cram­by tar till när or­ken att la­ga mat in­te rik­tigt räc­ker till. Här ger han si­na bäs­ta tips och sva­rar på fler lä­sar­frå­gor.

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck - JO­NAS CRAM­BY

Dubb­la lö­ken i din stro­ganoff

Jag gör of­ta korv stro­ganoff, men har trött­nat li­te på rät­ten i sin stan­dard­form. Vad är ditt bäs­ta tips för att pim­pa stro­ganof­fen? /Pap­pa

Ett en­kelt tips är att du an­tag­li­gen mås­te minst dubb­la mäng­den lök. Det mesta som har en bas av lök tjä­nar på att man tryc­ker till re­jält med den. För att kär­lek ska upp­stå be­hö­ver en bra stro­ganoff minst två lö­kar. Häv­dar ung­ar­na att de in­te gil­lar lök, riv ner den. Det är ju of­ta mer kon­si­sten­sen än sma­ken de in­te tyc­ker om, tänk på sourcream and oni­on-chip­sen till fre­dags­my­set. Se­dan får du ju in­te hel­ler glöm­ma salt­gur­kan, ett mås­te till stro­ganoff och en nick till rät­tens rys­ka röt­ter.

Glöms­kan är bra för sur­de­gen

Hur gör man en sur­deg? Hip­s­ter wan­na­be

Att gö­ra sur­deg är in­te svå­ra­re än att glöm­ma ploc­ka in dis­ken när man ätit. Fak­tum är att det var an­tag­li­gen så den en gång upp­stod: Nå­gon glöm­de ett kärl med vat­ten och mjöl fram­me i rumstem­pe­ra­tur, ef­ter ett par dar bör­ja­de den­na smet bubb­la och luk­ta surt men man tes­ta­de än­då att ba­ka bröd med den och jäklar vad saf­tigt och fluf­figt det blev. In­te alls som de tor­ra, plat­ta ojäs­ta brö­den man ha­de haft fram tills dess.

Räd­da var­da­gen med knäc­ke­bröd

Vad har du för var­dags­räd­da­re när du är trött och egent­li­gen in­te vill la­ga mat? /El­li

Knäc­ke­mac­kor är en rik­tig var­dags­räd­da­re hem­ma hos oss. Man har det all­tid hem­ma, det går snabbt och är knap­rigt. Sär­skilt nu när grön­sa­ker­na är så bra är det oer­hört lätt att byg­ga ut dem till en full­stän­digt mål­tid. Jag bru­kar grun­da en rågrut med ja­pansk kewpie-ma­jon­näs för max­i­mal uma­mi, li­te ski­va­de grön­sa­ker, tunt ski­vad sil­ver­lök, flingsalt, li­te se­sam­frön och kanske li­te smu­la­de norib­lad för än­nu mer uma­mi. Un­der­bart. Kimchi och le­ver­pastej är en an­nan crossov erfa­vo­rit. Och li­te färskost, en ski­va rökt lax, to­mat, röd­lök och ka­pris tar den enk­la knäc­ke­mac­kan till en ju­disk de­li i New York.

»Kimchi och le­ver­pastej är en an­nan crosso­ver-fa­vo­rit.« Jo­nas Cram­by re­kom­men­de­rar en otip­pad kom­bo på knäc­ke­mac­kan.

Att läg­ga färskost och rökt lax på en knäc­ke­mac­ka kan va­ra var­dags­räd­da­ren för dig som in­te or­kar la­ga mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.