P-vak­tens tips: Så und­vi­ker du bo­ten

Hur und­vi­ker man p-bo­ten och hur är det egent­li­gen att va­ra den som hål­ler koll på hur vi par­ke­rar i ci­ty? Vi frå­ga­de par­ke­rings­vak­ten Li­sa Holm Ljus­berg.

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page -

Fick du en p-bot för­ra året? Då var du in­te en­sam. Lan­dets kom­mu­ner ut­fär­da­de näs­tan 1,5 mil­jo­ner par­ke­rings­bö­ter un­der 2017 vil­ket var en ök­ning från året in­nan.

En av dem som hål­ler koll på Stock­holms ga­tor är Li­sa Holm Ljus­berg, 55, som har job­bat som par­ke­rings­vakt de se­nas­te tio åren. Hon me­nar att stress och okun­skap är två van­li­ga för­kla­ring­ar till par­ke­rings­bö­ter men upp­le­ver att be­tal­nings­mo­ra­len är hög hos bi­lis­ter­na. Hur und­vi­ker man att få en p-bot?

– Det bäs­ta tip­set jag kan ge är att va­ra ute i god tid så man slip­per stres­sa. Då hin­ner man lä­sa vad det fak­tiskt står på skyl­tar­na, man slip­per chan­sa och hin­ner par­ke­ra en bit ifrån om det be­hövs. Om man kän­ner sig osä­ker kan man all­tid frå­ga oss. Hur blir du be­mött?

– I 99 pro­cent av fal­len är män­ni­skor trev­li­ga. Ti­di­ga­re har jag job­bat på Sö­der­malm och nu är jag på Ös­ter­malm, och jag tyc­ker att jag blir bra be­mött. Al­la par­ke­rings­vak­ter kän­ner dock in­te som jag och det är möj­ligt att det skil­jer sig mel­lan oli­ka om­rå­den. Vad är den störs­ta ut­ma­ning­en med job­bet?

– Det är myc­ket att ta hän­syn till sam­ti­digt – och det är vik­tigt hur man själv be­mö­ter män­ni­skor för att slip­pa en kon­tro­vers. Även om en bi­list har gjort fel ska man hål­la en trev­lig ton och va­ra öd­mjuk. Det är in­te ba­ra vad man sä­ger som spe­lar roll, ut­an även hur man sä­ger det.

Hon trivs med job­bet ef­tersom hon får va­ra myc­ket ut­om­hus och att träf­fa män­ni­skor. Hon po­äng­te­rar att det är ett ser­viceyr­ke och tror att man mås­te va­ra so­ci­al för att tri­vas. Har du va­rit med om nå­gon ro­lig hän­del­se?

– Det har hänt att jag plöts­ligt stått där med bå­de hun­dar, små barn och mat­kas­sar i hän­der­na när jag hjälpt nå­gon. Ef­tersom vi in­te är ci­vil­kläd­da läg­ger män­ni­skor mär­ke till oss – man kan få al­la möj­li­ga frå­gor och det har hänt att jag har fått kra­mar av tu­ris­ter som jag har gui­dat rätt. När man rör sig ute i sta­den var­je dag hän­der det en del lus­ti­ga sa­ker. LINDA FRITIOFSSON

»Det är in­te ba­ra vad man sä­ger som spe­lar roll, ut­an även hur man sä­ger det.« Li­sa Holm Ljus­berg me­nar att man mås­te va­ra öd­mjuk och ha en trev­lig ton som par­ke­rings­vakt.

Det har hänt att par­ke­rings­vak­ten Li­sa Holm Ljus­berg får kra­mar av tu­ris­ter: »När man rör sig ute i sta­den var­je dag hän­der det en del lus­ti­ga sa­ker«, sä­ger hon. FO­TO: LINDA FRITIOFSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.