Ap­pelquist: »Mu­ham­med är bo­stads­lös för att du är ra­sist«

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page -

För någ­ra må­na­der se­dan ef­ter­lys­te jag (på Fa­ce­book) en lä­gen­het el­ler ett rum i Stock­holm till min kom­pis Mu­ham­med. Jag för­kla­ra­de att vi de­lat hus i över ett år, att vi seg­lat till­sam­mans. Att jag kän­ner ho­nom väl och kan gå i god för ho­nom.

Min ef­ter­lys­ning möt­tes av en mas­siv tyst­nad. När jag härom­vec­kan gjor­de sam­ma sak för min sons räk­ning var en­ga­ge­mang­et be­tyd­ligt stör­re. Det kom många för­slag på var han kun­de bo och in­om ett par da­gar var bo­en­de­frå­gan löst. Mu­ham­med fort­sät­ter sö­ka bo­en­de med en äng­els tå­la­mod. Ut­an re­sul­tat.

Han skrev han ett väl­for­mu­le­rat svar på en »Rum ut­hy­res-an­nons« ut­an att få svar. När jag sen hör­de av mig om sam­ma rum fick jag be­ske­det att jag kan flyt­ta in med en gång. Då jag för­sök­te »by­ta ut mig själv« mot Mu­ham­med blev det tyst igen.

Om in­te det­ta är ra­sism så vet jag in­te vad or­det be­ty­der. Han är den mest sköt­sam­ma och trev­li­ga kil­le jag kän­ner. Det finns ing­en vet­tig an­led­ning till att in­te ge ho­nom sam­ma be­hand­ling som mig el­ler min son.

Jag tror att de fles­ta av er är ra­sis­ter. Ni vill in­te va­ra det. Men det hjäl­per in­te så länge ni in­te vill hy­ra ut ett rum till Mu­ham­med. Så länge ni in­te är en del av lös­ning­en så är ni en del av pro­ble­met.

Pro­ble­met är ra­sism. Den som är en del av pro­ble­met ra­sism, är ra­sist.

Till dig som in­te sva­rar på mejl från folk som in­te he­ter Ken­neth, An­kie el­ler Neo – kol­la dig i spe­geln och säg högt »Jag är ra­sist«. Känns det bra? Nä, skärp dig då.

Ni har re­dan kom­pi­sar så det räc­ker. Ni är nöj­da med att hål­la et­niskt ho­mo­ge­na kräft­ski­vor i et­niskt ho­mo­ge­na trapp­upp­gång­ar. Men det du­ger in­te om ni sam­ti­digt vill ha en fun­ge­ran­de in­teg­ra­tion.

Integ­ra­tio­nens nyc­kel lig­ger i att vi lär kän­na varand­ra. Det är den en­da vägen fram­åt. Det kan in­te kom­mu­nen el­ler sta­ten ta an­svar för. Det kan ba­ra vi en­skil­da män­ni­skor gö­ra.

Det är din mo­ra­lis­ka plikt att lä­ra kän­na män­ni­skor från and­ra län­der. Släp­pa in dem i ditt kon­takt­nät. Lå­ta dem bli en del av din var­dag. Bju­da dem på din kräft­ski­va. Lå­ta dem hy­ra din frig­ge­bod. Skärp­ning nu.

Ko­mi­ker, skå­de­spe­la­re och pod­da­re KRISTOF­FER AP­PELQUIST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.