»Jag är fe­mi­nist, men jag vill fes­ta på kro­gen – in­te dis­ku­te­ra po­li­tik«

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - Kla­ra Malm­ström KLA­RA MALM­STRÖM

Fe­mi­nism. Fe­mi­nis­men blir ut­tja­tad av er oupp­lys­ta, la­ta män­ni­skor, som var­ken bryr er till­räck­ligt för att goog­la el­ler kom­ma läng­re i sam­ta­let än des­sa ba­na­la, re­dan be­sva­ra­de frå­gor, skri­ver Kla­ra Malm­ström.

Var­för är du fe­mi­nist? Frå­gan kom­mer mitt i ute­kväl­len. Jag vill fes­ta. In­te dis­ku­te­ra po­li­tik. »Vad är hen och hin?« Frå­go­kra­nen har öpp­nats.

»Mås­te vi ta bort kö­nen? Er­känn skill­na­den mel­lan män och kvin­nor!«, »Är ett fos­ter en män­ni­ska?«, »Är det in­te över­dri­vet att va­ra PK?«, »Kärn­kraft är väl än­då bätt­re än kol­kraft?«

Man­nen har, som så många and­ra, till­skri­vit mig åsik­ter i äm­nen jag in­te har ytt­rat mig om. Åsik­ter han an­ser hör ihop med fe­mi­nis­men. Jag ryc­ker på ax­lar­na. »Visst.« Jag är öp­pet fe­mi­nist. Jag är in­te po­li­tiskt en­ga­ge­rad. Jag kom­men­te­rar in­te and­ras po­li­tis­ka ställ­ning ut­an dess re­le­vans i sam­man­hang­et.

Mi­na med­män­ni­skor ver­kar trots det­ta ha be­stämt sig för att jag har åsik­ter om pre­cis allt.

Åsik­ter­na som till­skri­vits mig är so­ci­a­lis­tis­ka, ra­dikal­fe­mi­nis­tis­ka, mil­jö­med­vet­na och all­mänt PK. Dess­utom för­vän­tas jag va­ra in­satt i allt som nå­gon­sin de­bat­te­rats, kän­na till världs­hi­sto­ri­en, samt ha full koll på män­ni­skans bi­o­lo­gi.

Vil­ka är det som ifrå­ga­sät­ter vad jag står för och till­skri­ver mig åsik­ter?

Min vän ställ­de mig sam­ma frå­gor som jag får av al­la ty­per av män­ni­skor, i al­la ty­per av sam­man­hang. Mi­na vän­ner, po­li­tiskt oen­se från oli­ka so­cio­e­ko­no­mis­ka grup­per, är helt van­ligt folk. Lå­ter det över­dri­vet?

Nej, stän­digt för­vän­tas jag ha koll på pre­cis allt, ha be­stäm­da åsik­ter om, och dess­utom brin­na till­räck­ligt myc­ket för var­je sak­frå­ga, för att or­ka dis­ku­te­ra det med al­la jag mö­ter.

Fe­mi­nis­men blir ut­tja­tad av er oupp­lys­ta, la­ta män­ni­skor, som var­ken bryr er till­räck­ligt för att goog­la el­ler kom­ma läng­re i sam­ta­let än des­sa ba­na­la, re­dan be­sva­ra­de frå­gor. Till sy­nes ic­ke­frå­gor som hår un­der ar­mar­na, star­ta­de av en­ga­ge­ra­de sjä­lar, tja­tar in­te ut fe­mi­nis­men. Det gör ni.

Ni är väl­kom­na att dis­ku­te­ra med mig, vid lämp­ligt till­fäl­le, om in­tres­san­ta frå­gor. Men att jag är fe­mi­nist ut­gör ing­en skyl­dig­het för mig att för­kla­ra el­ler för­sva­ra fe­mi­nis­men. Det­ta li­ka li­te som en ho­mo­sex­u­ell per­son med rätt kan för­vän­tas för­sva­ra el­ler för­kla­ra den­nes sex­u­el­la lägg­ning.

Mitt i ute­kväl­len. »Fe­mi­nist­fit­ta!« Or­det fe­mi­nist­fit­ta är, iro­niskt nog, en av an­led­ning­ar­na till att jag är fe­mi­nist. »Kan jag in­te ba­ra få va­ra det?« Istäl­let för att sva­ra at­tac­ke­rar man­nen att jag ska ta mig hem med taxi. »Fe­mi­nist­fit­ta! Ska du verk­li­gen för­li­ta dig på att en man kör dig? Det är in­te sär­skilt själv­stän­digt el­ler mil­jö­vän­ligt!« Jag suc­kar. Fe­mi­nist­fit­tan, nu stämp­lad mil­jö­ak­ti­vist, sät­ter sig på tå­get hem.

Den­na evi­ga dis­kus­sion om var­för just jag är fe­mi­nist och mi­na åsik­ter om allt är så trå­kig. Kan jag in­te ba­ra få va­ra fe­mi­nist?

Ut­an att i tid och otid be­hö­va för­kla­ra be­grepp som kön och sex­u­a­li­tet för oupp­lys­ta män­ni­skor?

Snälla, sö­ta, ra­ra, låt mig ba­ra va­ra fe­mi­nist. Jag lo­var att sä­ga till om jag re­tar mig på nå­got.

An­nars har jag in­te fler åsik­ter, och är in­te hel­ler mer in­satt i var­je sak­frå­ga, än en cen­ter­par­tist, hu­ma­nist, kom­mu­nist, ra­sist, el­ler en helt jäv­la van­lig cy­klist.

»Jag vill fes­ta. In­te dis­ku­te­ra po­li­tik«, skri­ver de­bat­tö­ren Kla­ra Malm­ström, som är trött på att för­kla­ra fe­mi­nism för kil­lar på kro­gen. FO­TO: UNSPLASH

Ål­der: 19 år. Ort: Stock­holm. Sys­sel­sätt­ning: Ode­bu­te­rad för­fat­ta­re. FO­TO: PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.