Fo­to­gra­fe­ra som ett proffs med ex­per­tens tips

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page -

Från skyg­ga snö­le­o­par­der i Hi­ma­laya till ma­je­stä­tis­ka le­jon på sa­van­nen i Tan­za­nia. Fo­to­gra­fen Björn Pers­son re­ser över he­la värl­den för att fo­to­gra­fe­ra vil­da djur.

Med tan­ken att han hell­re ång­rar det han gjort än det han in­te gjort val­de Björn Pers­son att sä­ga upp sig från det väl­be­tal­da job­bet i re­klam­bran­schen och i stäl­let sat­sa hel­hjär­tat på in­tres­set han haft se­dan han var li­ten – att fo­to­gra­fe­ra.

Tre år har gått se­dan han tog be­slu­tet och i dag job­bar Björn hel­tid som na­tur­fo­to­graf. Hans ar­bets­plats va­ri­e­rar från Hi­ma­laya till Nord­po­len, men den se­nas­te ti­den har han till­bring­at myc­ket tid i Afri­ka för att fo­ta ma­te­ri­al till sin bok »The re­al ow­ners of the pla­net« som släpp­tes ti­di­ga­re i år.

Boken är ett väl­gö­ren­hets­pro­jekt för att upp­märk­sam­ma pro­ble­met med tjuv­jakt i Afri­ka.

– Egent­li­gen är vi ba­ra ny­kom­ling­ar på pla­ne­ten jor­den, men trots vår kor­ta ex­istens har vi re­dan lyc­kats hal­ve­ra he­la be­stån­det av vil­da djur. Män­ni­skan har inga uni­ka rät­tig­he­ter att sät­ta sig fö­re and­ra ar­ter och be­hand­la dem som vi vill. Dri­vet att käm­pa

mot tjuv­jakt väck­tes re­dan i tju­go­års­ål­dern när han ut­bil­da­de sig in­om vilt­vård och job­ba­de på ett djur­sjuk­hus i Syd­af­ri­ka.

– Då be­vitt­na­de jag med eg­na ögon vil­ket fruk­tans­värt li­dan­de som män­ni­skan åsam­kar dju­ren. Många av ska­dor­na kom från just tjuv­skyt­te. Björn har all­tid

som am­bi­tion att kom­ma så nä­ra dju­ren han fo­tar som möj­ligt för att ska­pa en när­va­ro i bil­der­na.

Han an­vän­der in­te ka­me­raro­bo­tar el­ler ka­me­ra­göms­len ef­tersom han tyc­ker att det vo­re fusk, men med det kom­mer vis­sa ris­ker. För ett tag se­dan blev han at­tac­ke­rad av ele­fan­ter i Kenya. Har du nå­gon fa­vo­rit­bild bland al­la du har ta­git?

– Det är nog en bild på ett le­jon som står up­pe på en klip­pa och spa­nar ut över vid­der­na. Jag ha­de bil­den i hu­vu­det i fle­ra må­na­der in­nan jag tog den, sä­ger Björn Pers­son och fort­sät­ter:

– I fle­ra da­gar vän­ta­de jag vid ett berg i Tan­za­nia på att till­fäl­let skul­le in­träf­fa. När väl le­jo­net gick upp på klip­pan var min lyc­ka gjord. Men det gäll­de att va­ra snabb, jag ha­de ba­ra ett par se­kun­der på mig in­nan det för­svann igen. AN­NA ÅSLUND

FO­TO: BJÖRN PERS­SON

Björn Pers­son ick sitt drömjobb som na­tur­fo­to­graf – nu de­lar han med sig av si­na bäs­ta tips.

Björn Pers­son har va­rit i Afri­ka och fo­tat djur till ett pro­jekt mot tjuv­jakt. Bil­den på le­jo­net är hans fa­vo­rit. FO­TO: BJÖRN PERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.