Mås­te­match för Sve­ri­ge

Sve­ri­ge för­lo­ra­de Na­tions Le­a­gue-pre­miä­ren mot Tur­ki­et och är sist i grup­pen. För att ha kvar chan­sen att bli grupp­seg­ra­re – och där­med få en ex­tra kval­chans till EM – får Blå­gult med all san­no­lik­het in­te för­lo­ra mot Ryss­land.

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - FILIP HÄGGBERG filip.hagg­berg@metro.se

Hur ser den svens­ka trup­pen ut?

Jan­ne An­ders­son bjöd på fle­ra över­rask­ning­ar när han pre­sen­te­ra­de sitt lag, som för­u­tom att ta sig an Ryss­land i kväll mö­ter Slo­va­ki­en i en trä­nings­match på tis­dag.

In kom fy­ra nya: AIK:s mitt­fäl­ta­re Kristof­fer Ols­son och an­fal­lar­na Se­basti­an An­ders­son (Uni­on Ber­lin), Mi­kael Is­hak (Nürn­berg) och Kristof­fer Pe­ter­son (He­racles). Det på be­kost­nad av ska­dedrab­ba­de Filip He­lan­der och Ro­bin Qu­ai­son – och de pe­ta­de ytt­rar­na Ken Se­ma och Sam Lars­son.

Emil Fors­berg och Mar­tin Ols­son, som in­te kun­de spe­la un­der se­nas­te sam­ling­en, är med igen.

I öv­rigt står det klart att Sampdo­ria-spe­la­ren Al­bin Ek­dal mis­sar mat­chen mot Ryss­land. Mitt­fäl­ta­ren blev pap­pa för förs­ta gång­en i mån­dags och stan­nar i Ita­li­en med sin ut­ö­ka­de fa­milj.

Leeds-mitt­bac­ken Pon­tus Jans­son åker in­te hel­ler med till Kali­ning­rad, då han och sam­bon vän­tar sitt förs­ta barn. För ho­nom har Jan­ne An­ders­son kal­lat in en er­sät­ta­re i FC Kö­pen­hamns So­ti­ri­os Pa­pa­gi­an­no­pou­los, som kom från Ös­tersund i som­ras.

Hur är lä­get i Sve­ri­ges grupp?

In­te bra. För Sve­ri­ge allt­så. Blå­gult spe­lar i B-di­vi­sio­nen och till­hör där grupp 2 till­sam­mans med Ryss­land och Tur­ki­et.

I pre­miär­mat­chen föll Jan­ne An­ders­sons lag mot tur­kar­na på hem­ma­plan, ef­ter att man tap­pat en 2–0-led­ning på Fri­ends Are­na. Det in­ne­bär att Sve­ri­ge lig­ger sist i grup­pen med noll po­äng. Tur­ki­et har spe­lat två mat­cher – för­lust mot Ryss­land och se­ger mot Sve­ri­ge – och lig­ger tvåa. Rys­sar­na är i och med sin se­ger grup­pet­ta med bätt­re mål­skill­nad än Tur­ki­et.

Så vad in­ne­bär det för fort­sätt­ning­en?

Vid för­lust mot Ryss­land är grupp­se­gern långt bort för Sve­ri­ge. Ja, näs­tan omöj­lig att nå. Då skul­le rys­sar­na par­ke­ra på sex po­äng, Tur­ki­et på tre och Blå­gult på noll när samt­li­ga lag spe­lat två mat­cher.

Sve­ri­ge skul­le då be­hö­va vin­na bå­da åter­stå­en­de mat­cher, mot Tur­ki­et bor­ta och Ryss­land hem­ma, för att ha chans på grupp­se­gern. Sam­ti­digt skul­le Ryss­land be­hö­va för­lo­ra sin näs­ta match mot Tur­ki­et – på hem­ma­plan. För­lust är allt­så in­te ett al­ter­na­tiv för Sve­ri­ge.

Oav­gjort då? Nja, även då krävs max­po­äng och li­te tur i av­slut­ning­en.

Vid se­ger ser det fö­ga för­vå­nan­de lju­sa­re ut. Samt­li­ga tre lag har då tre po­äng var med två mat­cher kvar att spe­la och Blå­gult skul­le ha förstap­lat­sen i eg­na hän­der.

Hur var det med Na­tions Le­a­gue nu igen?

Det är helt rim­ligt att in­te ha hun­nit me­mo­re­ra hur den nya tur­ne­ring­en fun­ge­rar, så här kom­mer en snabb re­cap:

Det finns fy­ra oli­ka di­vi­sio­ner (A–D), med fy­ra grup­per var som in­ne­hål­ler tre el­ler fy­ra lag. Grupp­vin­nar­na flyt­tas upp en di­vi­sion till näs­ta gång och får dess­utom en ex­tra chans att nå EM-slut­spe­let 2020 om de miss­lyc­kas i det »van­li­ga« EM-kva­let som in­leds i mars. La­gen som kom­mer sist i si­na grup­per flyt­tas ned en di­vi­sion.

Grupp­vin­nar­na i A-di­vi­sio­nen har ing­en­stans att flyt­tas upp – de gör upp i ett slut­spel i ju­ni om vil­ken na­tion som blir Na­tions Le­a­gue-mäs­ta­re.

»Vid för­lust mot Ryss­land är grupp­se­gern långt bort för Sve­ri­ge. Ja, näs­tan omöj­lig att nå.« Metros sport­re­dak­tör Filip Häggberg.

Sve­ri­ge tog led­ning­en med 2–0 mot Tur­ki­et i Na­tions Le­a­gue-pre­miä­ren men för­lo­ra­de än­då. Nu krävs det po­äng mot Ryss­land. FO­TO: PE­TER WIXTRÖM/AF­TON­BLA­DET/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.