Svensk svac­ka i CS:GO

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - ERIK GLANELL Esports­re­dak­tör erik.glanell@metro.se

När man ska be­skri­va ar­be­tet kring sy­stem för att slus­sa in nytt folk på espor­tens kar­riär­ba­na är lång­samt helt rätt ord. Från det ena av espor­tens hörn till det and­ra har jag ge­nom åren hört i prin­cip sam­ma sak. De som käm­par för att få in en fot får ald­rig chan­sen att vi­sa upp sig och de som le­tar nya ta­lang­er vet in­te var de ska le­ta.

Jag skul­le vil­ja gå så långt som att på­stå att av­sak­na­den av den här ty­pen av struk­tur har va­rit en av de le­dan­de fak­to­rer­na till att Sve­ri­ge har tap­pat fot­fäs­tet i CS:GO. Poo­len av ta­lang­er som fått ut­rym­me att växa har va­rit för grund och fått ge ef­ter för kom­pis­re­kry­te­ring­ar långt upp i ran­ker­na. Nå­got som lett till att många lo­van­de spe­la­re san­no­likt har mis­sats på vägen.

Av just den an­led­ning­en har det här året va­rit ett av de vik­ti­gas­te i svensk esport­histo­ria.

Med nya sats­ning­ar som Svens­ka Esport­li­gan, Svens­ka Elit­se­ri­en i CS:GO och Frag­le­a­gue har det ald­rig va­rit så lätt att gö­ra kar­riär som esport­ut­ö­va­re. Med det sagt kom­mer det ju in­te alls att va­ra lätt. Kon­kur­ren­sen är sten­hård och det kom­mer ta någ­ra år in­nan de här for­ma­ten har ro­tat sig och bred­dats.

Att ut­veck­ling­en skul­le gå åt det här hål­let har va­rit ound­vik­ligt.

Den för­änd­ring i espor­tens in­fra­struk­tur som de här ty­pen av sats­ning­ar kan bi­dra till är in­te ba­ra en bonus för ut­ö­var­na. Det är ock­så en nöd­vän­dig­het för Sve­ri­ges for­sat­ta fram­gång­ar och ut­veck­ling av espor­ten. Ett sätt att säk­ra upp in­för fram­ti­den. Ett be­vis på att espor­ten bör­jar mog­na.

Li­ga­sy­ste­men ger de re­dan eta­ble­ra­de stor­la­gen nya vat­ten att fis­ka ta­lang­er i. Men kanske än mer in­tres­sant är att det öpp­nar dör­ren för nya or­ga­ni­sa­tio­ner, som ti­di­ga­re ba­ra sneg­lat åt espor­ten, att ge sig in i le­ken och eta­ble­ra lag. Det blir kort och gott li­te lät­ta­re för al­la in­blan­da­de.

Sve­ri­ge är hem åt lo­van­de spe­la­re i så gott som al­la ka­te­go­ri­er in­om espor­ten. Min för­hopp­ning är att de spe­lar­na nu ska kun­na tas till va­ra på bätt­re än de nå­gon­sin har gjort för­ut. Jag vill att sce­nen som ligor­na er­bju­der ska ge dem chan­sen att vi­sa upp sig och ut­veck­las.

Det finns näm­li­gen plats för fler stor­lag i det här lil­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.