Po­li­sen var­nar för döds­fäl­lan på vägar­na

På knappt två vec­kor har fem stål­trå­dar hit­tats upp­spän­da över gång- och cy­kel­vä­gar i Karl­stad. Po­li­sen var­nar för att det i värs­ta fall kan få död­lig ut­gång.

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - fred­rik.samu­els­son@metro.se

På knappt två vec­kor har fem stål­trå­dar hit­tats upp­spän­da över gång- och cy­kel­vä­gar i Karl­stad. Nu väd­jar po­li­sen till all­män­he­ten om hjälp.

Allt bör­ja­de för knappt två vec­kor se­dan.

Stål­trå­dar hit­ta­des upp­spän­da i bröst­höjd över gång- och cy­kel­ba­nor i Karl­stad.

Hit­tills har to­talt fem fall rap­por­te­rats.

– Det är otäckt. Jag vå­gar näs­tan in­te an­vän­da cy­kel­ba­nor läng­re när jag är ute på cy­keln, ut­an an­vän­der vägen i stäl­let. Det är in­te det man vill när det finns cy­kel­ba­nor, men det har bli­vit så för man vet ald­rig, sä­ger Karl­stads­bon Siv-Ing­er Råd­ström, 45, som sit­ter i sty­rel­sen för Värm­lands cy­kel­för­bund. Hon får

med­håll av Fred­rik Öhr­ling, 43, som ock­så sit­ter i den sty­rel­sen och bor i cen­tra­la Karl­stad.

– Jag hop­pas att po­li­sen får tag i dem som gör det här in­nan det hän­der någon­ting. Man kan ju ska­da vem som helst, hur myc­ket som helst. Det är livs­far­ligt, sä­ger han.

I so­ci­a­la me­di­er sprids oron. Cy­klis­ter var­nat varand­ra och hål­ler ut­kik.

– Vi pra­tar om det och för­sö­ker hål­la koll. Det skrivs en hel del på Fa­ce­book, sä­ger Fred­rik Öhr­ling. Po­li­sen har

upp­ma­nat all­män­he­ten att va­ra ob­ser­van­ta och ute­slu­ter in­te att stål­tråd kan ha satts upp på fler stäl­len än de som är kän­da.

Se­nast i tis­dags kväll upp­täck­te en för­bi­pas­se­ran­de hur två män höll på att spän­na upp en stål­tråd mel­lan två lykt­stol­par.

När han kon­fron­te­ra­de dem gick de till ver­bal at­tack in­nan de flyd­de till fots. Fle­ra po­lis­pa­trul­ler

lar­ma­des ut men män­nen, som be­skrivs va­ra i 18–25-års­ål­dern, kom un­dan.

– Vi har upp­gif­ter som gör att vi kanske kan smal­na av spa­nings­om­rå­det och där­för hål­ler vi det för oss själ­va än så länge, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Tom­my Lindh.

När den här tid­ning­en tryck­tes i går var ing­en gri­pen. Po­li­sen ber nu all­män­he­ten om hjälp.

– Vi be­hö­ver all­män­he­tens hjälp här. Det är up­pen­bart att man är ute ef­ter att ska­da nå­gon an­nan män­ni­ska. När nå­gon be­ter sig på det här sät­tet så lyc­kas man in­te hål­la det för sig själv i tid och evig­het. Nå­gon där ute vet någon­ting. Mins­ta an­ty­dan till så­da­na upp­gif­ter be­hö­ver vi för att kun­na ut­re­da det vi­da­re, sä­ger Tom­my Lindh. Hit­tills har ing­en

per­son ska­dats av stål­trå­dar­na. Samt­li­ga fall ru­bri­ce­ras som för­sök till miss­han­del.

– Men om man po­ne­rar att trå­den är i hals­höjd och träf­far ex­akt på hal­sen så kan det ha en di­rekt död­lig ut­gång. Det kan ock­så ha en död­lig ut­gång om den sit­ter så att den träf­far i bröst­höjd och cy­klis­ten ram­lar och slår ihjäl sig, sä­ger Tom­my Lindh.

– För mig är det här en ny fö­re­te­el­se i Karl­stad. Jag har hål­lit på i 25 år men jag kan in­te er­in­ra mig om att vi haft det här för­ut.

»Jag hop­pas att po­li­sen får tag i dem som gör det här in­nan det hän­der nå­go­ting.« Karl­stad­bon och cy­klis­ten Fred­rik Öhr­ling.

Text: Fred­rik Samu­el­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.