Skar­var och eld hjäl­per till att fånga fisk

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag me Metro - METRO FO­TO: CARL COURT/GETTY

I Sve­ri­ge be­trak­tar många skar­ven som ett ska­de­djur ef­tersom den ut­plå­nar växt­lig­he­ten på si­na häck­nings­plat­ser. I Ja­pan an­vän­der man en­ligt tra­di­tio­nell fis­ke­konst få­geln som hjälp att fånga söt­vat­ten­fisk. På bil­den ut­ö­var fis­ka­ren Ma­sa­hi­ko Su­giy­a­ma den gam­la fis­ke­tek­ni­ken, som för­u­tom snö­ra­de fåg­lar även in­ne­hål­ler eld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.