Det tog ett år – men nu tar #metoo fart i In­di­en

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes - NØNNE SCHJAERFF ENGELBRECHT/TT

En bomb har sla­git ner i In­di­ens hjär­ta – Bol­ly­wood. En skå­de­spe­lers­kas vitt­nes­mål om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er har gett and­ra kvin­nor mod att hö­ja si­na rös­ter. Och nu ska­kar mar­ken un­der fler of­fent­li­ga per­so­ner i lan­det, ett år ef­ter att #metoo spred sig över värl­den.

Den tän­dan­de gnis­tan till In­di­ens väx­an­de #metoo-upp­rop är Bol­ly­wood-skå­de­spe­lers­kan Ta­nus­h­ree Dut­ta.

Re­dan för tio år se­dan an­kla­ga­de hon en man­lig kol­le­ga för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, men trots att hon namn­gav ho­nom föll hän­del­sen i glöms­ka. Ing­en tog hen­ne på all­var.

Ef­ter att ha bott i USA i åra­tal har Dut­ta nu åter­vänt hem till In­di­en. Det var i sam­band med det som hon i en in­ter­vju upp­re­pa­de an­kla­gel­ser­na – om­kring ett år ef­ter det att skan­da­len kring Hol­ly­wood-pro­du­cen­ten Har­vey We­ins­te­in bri­se­ra­de och blev start­skot­tet för metoo-upp­rop över he­la värl­den.

– Det är så­dant som al­la har ve­tat om, men ing­en har lyss­nat. Men nu när hon har kom­mit till­ba­ka och har fått stöd så ha­kar fler kvin­nor på, sä­ger Ju­lia Wi­ra­eus, In­di­en­kän­na­re och för­fat­ta­re till en bok om kvin­nors sex­u­el­la fri­gö­rel­se i In­di­en.

Dut­ta har fått stöd av fler kvinn­li­ga kol­le­gor och upp­ro­pet har snabbt spri­dit sig. Fle­ra fram­trä­dan­de jour­na­lis­ter, ko­mi­ker, för­fat­ta­re, skå­de­spe­la­re och en mi­nis­ter i Narend­ra Mo­dis re­ge­ring an­kla­gas nu för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och över­grepp.

An­kla­gel­ser­na har fått en re­dak­tör på en av In­di­ens störs­ta tid­ning­ar att av­gå.

Och lan­dets störs­ta ko­mi­ker­grupp, som har över 3,4 mil­jo­ner föl­ja­re på Youtu­be, har pa­u­sat si­na upp­trä­dan­den och med­de­lat att fram­ti­den är oklar, ef­ter det att två av med­lem­mar­na an­kla­gats för tra­kas­se­ri­er och över­grepp.

– Det lig­ger i luf­ten, folk är ar­ga, sä­ger Ju­lia Wi­ra­eus.

In­di­en ska­ka­des 2012 av en bru­tal grupp­våld­täkt med död­lig ut­gång.

Hän­del­sen gav upp­hov till enor­ma pro­tes­ter och re­sul­te­ra­de i en rad lagänd­ring­ar.

Trots det är sex­u­al­brott van­li­ga.

Var­je tim­me ut­sätts näs­tan 40 kvin­nor för brott i In­di­en, en­ligt Thom­son Reu­ters Founda­tion som me­nar att lan­det är värl­dens far­li­gas­te för kvin­nor.

– Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på ar­bets­plat­ser var lag­ligt fram till ef­ter den ökän­da våld­täk­ten. Se­dan dess har det va­rit många upp­rop som byg­ger på det här med över­grepp. Det har bubb­lat un­der lång tid. Och nu är det en våg till, sä­ger Wi­ra­eus.

2017 läckte en stu­dent en lis­ta med namn på per­so­ner in­om uni­ver­si­tets­värl­den som hon an­kla­ga­de för oli­ka över­grepp och hash­tag­gar­na #aint­no­cin­de­rel­la och #hap­py­tobleed, som ock­så hand­lar om kvin­nors rät­tig­he­ter, har vid oli­ka till­fäl­len tren­dat i so­ci­a­la me­di­er. Och nu är det allt­så #metoo som sprids i In­di­en.

Än så länge på­går upp­ro­pet bland en mi­no­ri­tet av lan­dets kvin­nor, den för­mög­na eli­ten.

Om rö­rel­sen lyc­kas växa sig stör­re åter­står att se.

Näs­tan 40 pro­cent av In­di­ens kvin­nor över 15 år kan in­te lä­sa och skri­va och ett upp­rop i so­ci­a­la me­di­er har där­med si­na be­gräns­ning­ar.

– Det är mi­na ur­ba­na, väl­bär­ga­de me­di­e­vän­ner som har postat det här, sä­ger Ju­lia Wi­ra­eus och läg­ger till:

– Men all­ting bör­jar ju nå­gon­stans.

»Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på ar­bets­plat­ser var lag­ligt fram till ef­ter den ökän­da våld­täk­ten.« In­di­en­kän­na­ren Ju­lia Wi­ra­eus.

Kvin­nan som tän­de metoo-gnis­tan i In­di­en: skå­de­spe­lers­kan Ta­nus­h­ree Dut­ta. FO­TO: REU­TERS/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.