Psy­kisk ohäl­sa ökar stort

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

På 25 år har den psy­kis­ka ohäl­san i värl­den ökat med 50 pro­cent, rap­por­te­rar SR. Siff­ran slås fast i en rap­port från Har­vard som The Lan­cet pub­li­ce­rat. Ök­ning­en stäm­mer il­la med de fram­steg som skett med att be­hand­la ohäl­sa. En­ligt rap­por­ten får 90 pro­cent av de drab­ba­de i län­der som Ki­na och In­di­en ing­en vård. Många får psy­kis­ka pro­blem i ton­å­ren, och mins­kad bar­na­död­lig­het in­ne­bär att fler kom­mer upp i ung­dom­så­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.