SONY PS-HX500

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro / Tech -

Plus: Öp­pen ljud­bild med fo­ku­se­rad de­tal­jå­ter­giv­ning och luf­tigt ljud. Högupp­löst USB-in­spel­ning från vi­nyl. Mi­nus: Tunn ljud­bild.

Kom­men­tar: Ana­ly­tisk och kri­stall­klar klang – mot­sat­sen till lju­det i de fles­ta bil­li­ga skiv­spe­la­re. Här finns en tyd­li­ga­re ljud­bild med bra fo­kus, och med tan­ke på möj­lig­he­ten att di­gi­ta­li­se­ra skiv­sam­ling­en är den ett myc­ket in­tres­sant al­ter­na­tiv.

Pris: 2 800 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.