Super­na­tu­ral stjär­nan om de­mon­rol­len: »Han är död«

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje / Tv -

Det har gått 13 år se­dan det förs­ta av­snit­tet av tv­se­ri­en »Super­na­tu­ral« sän­des. Men att spe­la sam­ma roll­fi­gur i näs­tan ett de­cen­ni­um tar på kraf­ter­na. Mark Shep­pard, som har spe­lat en av tit­tar­nas fa­vo­ri­ter, Crow­ley, har lagt hat­ten på hyl­lan för gott.

»Super­na­tu­ral« har en ten­dens att in­te lå­ta var­ken män­ni­skor, de­mo­ner el­ler äng­lar va­ra dö­da allt för länge, vil­ket har lett till spe­ku­la­tio­ner att Crow­ley kom­mer att åter­upp­stå näs­ta sä­song. En­ligt Mark Shep­pard kom­mer de att bli be­svik­na.

– Crow­ley är död, sä­ger Mark Shep­pard, som har spe­lat Crow­ley de se­nas­te nio åren.

Mark Shep­pard gjor­de sitt förs­ta fram­trä­dan­de som skil­je­vägs­de­mo­nen Crow­ley i sä­song fem. Han skul­le ba­ra va­ra med i någ­ra av­snitt, men blev så pass upp­skat­tad av tit­tar­na att han fick en åter­kom­man­de och stör­re roll som kung­en av hel­ve­tet.

– Ef­ter fem­te sä­song­en tog det ald­rig slut, det ba­ra fort­sat­te och fort­sat­te. Men jag tyck­te om att spe­la Crow­ley och där­för tror jag ock­så att tit­tar­na tyck­te om ho­nom.

Men att spe­la sam­ma roll i näs­tan ett de­cen­ni­um tar på kraf­ter­na. Mark ha­de vux­it ifrån ka­rak­tä­ren och tyck­te in­te läng­re att Crow­ley fyll­de den funk­tio­nen han gjor­de in­nan.

– Jag kom till en punkt då jag kän­de att vi var kla­ra. Un­der sä­song el­va för­stod jag in­te rik­tigt vad som hän­de med ka­rak­tä­ren. Det var gans­ka de­pri­me­ran­de att in­se att man in­te läng­re bryd­de sig om vad min ka­rak­tär gjor­de och man för­sök­te kom­ma på ett sätt att bli av med mig.

Det skul­le dock drö­ja yt­ter­li­ga­re en sä­song in­nan Shep­pard kun­de ta far­väl av Crow­ley.

Men han läm­na­de se­ri­en med många min­nesvär­da stun­der och även vän­ner för li­vet.

– Slu­tet på sä­song åt­ta, det var min ab­so­lu­ta fa­vo­rit­del i he­la se­ri­en. Det var ba­ra en så­dan fan­tas­tisk del att få spe­la. Men det ab­so­lut ro­li­gas­te un­der den här ti­den var att få se Ja­red Pa­da­lec­ki, Jen­sen Ack­les och Misha Col­lins växa upp. Jag har följt dem i tio år och sett dem få barn. Vi har bli­vit en fa­milj.

Och det är just fa­mil­je­käns­lan i se­ri­en som han tror loc­kar till sig nya fans, år ef­ter år.

– Det är en väl­digt tuff värld vi le­ver i nu, spe­ci­ellt för unga män­ni­skor. Jag tror att se­ri­en loc­kar för att den hand­lar om att job­ba till­sam­mans, vad en fa­milj är och att hål­la ihop när det är svårt.

Att se­ri­en skul­le ska­pa en så­dan stor föl­jarska­ra var Mark in­te be­redd på. Till­sam­mans med si­na kol­le­gor har han rest runt om i värl­den och träf­fat si­na fans.

– Att få pra­ta med fans och få hö­ra hur myc­ket se­ri­en och ka­rak­tä­ren be­ty­der för dem är en fan­tas­tisk käns­la. Jag har fått re­sa runt i värl­den och träf­fa män­ni­skor som är så oli­ka på al­la sätt men som har enats un­der en histo­ria. »Super­na­tu­ral«-fa­mil­jen är väl­digt öp­pen på det sät­tet. Al­la är väl­kom­na. Sä­song 14 har ame­ri­den kansk pre­miär 11 ok­to­ber och kom­mer att nå av­snitt 300. Men att det skul­le va­ra den sista gång­en vi får se brö­der­na Win­ches­ter tror in­te Mark en se­kund på. – Nej, de kom­mer hål­la på så länge de vill.

De­an (Jen­sen Ack­les) och Crow­ley (Mark Shep­pard) i »Super­na­tu­ral«. FO­TO: CW NETWORK/COURTESY EVERETT COLLECTION/IBL

VALERIE KASPERSEN FO­TO: GETTY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.