Dröm­men om rym­den

Metro Sweden (Göteborg) - - Sidan - FO­TO: KLEMEN VRANKAR/UNSPLASH

Ett halvt se­kel ef­ter den förs­ta mån­land­ning­en vill även­ty­ra­ren Re­na­ta Chlums­ka bli den förs­ta svens­ka kvin­nan i rym­den. »För mig är det själv­klart att rym­den är näs­ta des­ti­na­tion«, sä­ger hon till Metro.

Dröm. Rym­den har all­tid fa­sci­ne­rat. Nu sik­tar Re­na­ta Chlums­ka på att bli den förs­ta svens­ka kvin­nan i rym­den.

– För mig är det själv­klart att rym­den är näs­ta des­ti­na­tion, sä­ger även­ty­ra­ren.

Spa­ceS­hipTwo, testrymd­far­kos­ten som skul­le ta två pi­lo­ter om­bord på en förs­ta kom­mer­si­ell re­sa ut i rym­den, kra­schar un­der test­flyg­ning­en. Året är 2014. En av pi­lo­ter­na dör av si­na ska­dor, den and­ra över­le­ver mi­ra­ku­löst. Kra­schen in­träf­far i Mo­ja­veök­nen i Ka­li­for­ni­en.

Fy­ra år har gått se­dan döds­kra­schen men än­då vän­tar i dag 700 för­vän­tans­ful­la bil­jett­kö­pa­re fort­fa­ran­de på att fö­re­ta­get bakom idén, Vir­gin Ga­lactic, ska kom­ma igång med rym­dre­sor för kom­mer­si­ellt bruk.

Allt­så, rym­dre­sor för van­li­ga och död­li­ga per­so­ner som dig och mig, som in­te krä­ver ast­ro­naut­ut­bild­ning el­ler lik­nan­de.

Ja, om du har råd att casha ut 250 000 dol­lar, vill sä­ga, som bil­jet­ten

kos­tar för att med blot­ta ögat få se att jor­den är rund.

Fa­sci­na­tio­nen för rym­den är stor och män­ni­skan fort­sät­ter att fors­ka för att stän­digt hit­ta nya sätt att ta sig ut i den än­nu så ano­ny­ma värl­den ut­an­för vår at­mo­sfär. Ti­di­ga­re i år sköt Spa­ceX- och Te­slag­run­da­ren Elon Musk upp sin egen Tes­la-bil där Da­vid Bowie-lå­ten »Li­fe on Mars« spe­la­des på högs­ta vo­lym, vil­ket upp­märk­sam­ma­des in­ter­na­tio­nellt.

Hol­ly­wood­pro­duk­tio­ner­na om rym­den sprids över värl­dens film­du­kar. »In­ter­stel­lar«, »The Mar­si­an« och »Gra­vi­ty« är ba­ra någ­ra ex­em­pel på fil­mer som har ta­git bi­o­sa­long­er­na med storm de se­nas­te åren. I dag har dess­utom det se­nas­te tillskottet »First man« om den förs­ta man­nen på må­nen, Neil Armstrong, pre­miär.

»In­går det en re­tur­bil­jett i din bil­jett till rym­den?«, frå­gar jag Re­na­ta Chlums­ka och läg­ger till ett halv­ner­vöst »heh«.

Hon är även­ty­ra­ren vi kän­ner som förs­ta svens­ka och tjec­kis­ka kvin­na att stå på top­pen av Mount Eve­rest. Ef­ter döds­be­ske­det om livs­kam­ra­ten Gö­ran Kropp, som dog un­der en klätt­ring i USA 2002, har hon ge­nom­levt dju­pa da­lar och långa upp­förs­bac­kar. Men läng­tan i blo­det ef­ter de sto­ra ut­ma­ning­ar­na och kam­pen om över­lev­nad har fått hen­ne att fort­sät­ta att lyss­na till sitt kall. Nu för­be­re­der hon sig in­för sin förs­ta re­sa ut i rym­den.

– Det är ing­en döds­läng­tan som loc­kar ut­an det hand­lar sna­ra­re om att va­ra med och flyt­ta grän­ser­na för vad män­ni­skor tror är möj­ligt. I vad man än gör är det vik­tigt att mi­ni­me­ra ris­ker­na, men man kan ald­rig eli­mi­ne­ra dem. Ris­ker är en del av li­vet och mänsk­lig­he­ten be­hö­ver ibland ta ris­ker för att kom­ma fram­åt, sä­ger hon som svar på min frå­ga, och fort­sät­ter:

– Fly­go­lyc­kor hän­der, men folk slu­tar in­te att re­sa för det. Olyc­kor ute i rym­den hän­der, men folk kom­mer att fort­sät­ta re­sa dit än­då. Var­je dag gör vi män­ni­skor sa­ker som vi in­te tän­ker på är livs­far­li­ga.

»Det är ing­en döds­läng­tan som loc­kar ut­an det hand­lar sna­ra­re om att va­ra med och flyt­ta grän­ser­na för vad män­ni­skor tror är möj­ligt.« Även­ty­ra­ren Re­na­ta

Chlums­ka sat­sar på att bli en förs­ta svens­ka kvin­nan i rym­den.

Chlums­ka be­rät­tar att hon för­be­re­der sig in­för re­san – som än­nu in­te fått ett be­stämt da­tum – ge­nom att lä­sa på så myc­ket som möj­ligt, träf­fa män­ni­skor bakom pro­jek­tet och trä­na så likt ast­ro­nau­ter som möj­ligt.

Kun­skap är en nyc­kel

»När den en­skil­de in­di­vi­den kom­mer att åka till rym­den för nö­jes skull tän­jer vi grän­ser­na för vad som är möj­ligt.« Re­na­ta Chlums­ka

till att kun­na kän­na sig trygg.

– Idén med fö­re­ta­gets upp­lägg är att gö­ra en så­dan här re­sa till­gäng­lig för al­la som har dröm­men om att re­sa till rym­den. Visst kos­tar bil­jet­ten, men gre­jen är att det ska va­ra som en van­lig flyg­re­sa men till en ovan­lig des­ti­na­tion. Det finns så klart re­kom­men­da­tio­ner och för­slag på hur man för­be­re­der sig men inga krav, dä­re­mot en me­di­cinsk un­der­sök­ning, sä­ger Re­na­ta Chlums­ka.

Hon me­nar att den nya tek­ni­ken som ska gö­ra rym­dre­sor till­gäng­li­ga för al­la är re­vo­lu­tio­ne­ran­de.

– Det är det här som är så fan­tas­tiskt, jag tror in­te att folk för­står hur re­vo­lu­tio­ne­ran­de det fak­tiskt är. När den en­skil­da in­di­vi­den kom­mer att åka till rym­den för nö­jes skull, sam­ti­digt som tek­ni­ken he­la ti­den kom­mer att ta ut­veck­ling­en fram­åt, tän­jer vi grän­ser­na för vad som är möj­ligt.

Det, i kom­bi­na­tion med att män­ni­skan var­je dag upp­täc­ker nya fe­no­men med rym­den och vad den kan ge, tror Re­na­ta Chlums­ka är en stor an­led­ning till män­ni­skans öka­de fa­sci­na­tion för rym­den. Även om hon sik­tar på att bli den förs­ta svens­ka kvin­na att svä­va i tyngd­lös­he­ten är det fler män­ni­skor som pla­ne­rar re­sor ut i rym­den.

To­talt har cir­ka 500 per­so­ner gjort ex­pe­di­tio­ner i rym­den och så sent som i sep­tem­ber of­fent­lig­gjor­des det att ja­pa­nen och mil­li­ar­dären Yusa­ku Mae­za­wa, som var­ken är ra­ke­tin­gen­jör el­ler ast­ro­naut, ska skic­kas upp på en tur runt må­nen i värl­dens störs­ta ra­ket.

Om allt går som pla­ne­rat kom­mer av­re­san ske un­der fy­ra till fem da­gar un­der år 2023.

Re­na­ta Chlums­ka po­äng­te­rar att hon in­te hop­pas att män­ni­skan i fram­ti­den kom­mer att be­hö­va ko­lo­ni­se­ra i rym­den.

Tvärtom me­nar hon att vi be­hö­ver ta till va­ra på det vi har och bli bätt­re på att ta hand om vår pla­net.

– Om jag jäm­för med en ex­pe­di­tion på ett berg så hand­lar det om att va­ra rädd om re­sur­ser­na. Bå­de på plats och vad man har med sig, och få ut så myc­ket som möj­ligt av dem. Det gäl­ler ju här med. Vi mås­te bli bätt­re på att be­va­ra jor­den och de till­gång­ar som finns och jag tror att män­ni­skan be­hö­ver lyf­ta blic­ken för att få nya per­spek­tiv. Och nu är det väl­digt många som tit­tar mot rym­den.

Hon tror att det kom­mer­si­el­la re­san­det till rym­den kom­mer att le­da till ett ef­fek­ti­va­re sätt för män­ni­skan att trans­por­te­ras.

Re­san in­ne­bär att en flyg­plans­lik­nan­de far­kost åker rätt upp i luf­ten. Tio mil upp glid­fly­ger far­kos­ten in i tyngd­lös­he­ten.

– Det­ta gör att man in­te en­bart för­bru­kar mind­re bräns­le ut­an även för­flyt­tar sig snab­ba­re. I bör­jan av fly­gets historia var det en­bart ri­ka ex­cent­ri­ker och en och an­nan äventyrare som flög men tit­ta hur det ser ut i dag. Och nu har det ste­get kom­mit till rym­den, för­kla­rar hon, och fort­sät­ter:

–Jag har all­tid loc­kats av rym­den, the fi­nal fron­ti­er, och att få se sa­ker från nya per­spek­tiv, ut­i­från. För mig är det själv­klart att rym­den är näs­ta des­ti­na­tion.

FO­TO: FRED­RIK BLOMQVIST

Även­ty­ra­ren Re­na­ta Chlums­ka, som ti­di­ga­re bland an­nat har be­sti­git Mount Eve­rest och padd­lat ka­jak och cyk­lat runt USA, har nu sik­tet in­ställt på rym­den.

FO­TO: SPA­CEX/POLARIS/IBL

I feb­ru­a­ri i år skic­ka­de Spa­ceX- och Te­slag­run­da­ren Elon Musk upp sin rö­da sport­bil i rym­den. Musk rymd­fö­re­tag Spa­ceX har fun­nits se­dan 2002 och har som främs­ta mål att kun­na trans­por­te­ra män­ni­skor och ma­te­ri­al till en fram­ti­da ko­lo­ni på pla­ne­ten Mars.

FO­TO: UNI­VER­SAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO. LLC

Ry­an Gos­ling ge­stal­tar ast­ro­nau­ten Neil Armstron i »First man«, som har bi­opre­miär i dag.

FO­TO: NASA

Apol­lo 11-be­sätt­ning­en Neil Armstrong, Mi­chael Col­lins och Buzz Ald­rin var de förs­ta att lan­da på må­nen den 20 ju­li 1969.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.