Po­li­sen Jennie: Han tog ett grepp runt strup­hu­vu­det

PO­LI­SEN JENNIE LUNDQVIST BE­RÄT­TAR OM VÅL­DET: BLEV ÖVER­RAS­KAD

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes - Text: Fred­rik Samuelson fred­rik.samuelson@metro.se

Brott. Man­nen miss­tänks ha ta­git stryp­tag på en po­lis när han var 17 år. Först nu, näs­tan två år se­na­re, är det up­pe i rät­ten. Po­li­sen Jennie Lundqvist, 42, sä­ger att hon ald­rig va­rit med om nå­gon lik­nan­de at­tack.

Jennie Lundqvist och hen­nes kol­le­ger åk­te till en stö­kig ung­doms­fest i Fisk­sät­ra ut­an­för Stock­holm i ja­nu­a­ri för­ra året.

Hon stod ut­om­hus och vak­ta­de po­lis­for­do­nen när hon plöts­ligt såg hur en per­son var på väg mot hen­ne.

– Jag ser på lång väg att han är jät­te­påtänd och tän­ker att jag in­te ska age­ra mot ho­nom ef­tersom jag står helt själv. Jag tror att han ska gå förbi mig men han tack­lar mig i stäl­let och jag blir helt över­rump­lad, sä­ger hon.

Jennie be­rät­tar att hon tryck­te ho­nom mot en po­lis­bil och att han då tog ett stryp­grepp om hen­nes hals.

– Han höll in­te runt hal­sen ut­an tog ett grepp runt strup­hu­vu­det, som en klo. Jag har job­bat som po­lis i 13 år. Men jag har ald­rig va­rit med om att nå­gon går på en så fy­siskt på det sät­tet. Så det tog mig på säng­en.

En­ligt hen­ne släpp­te han först grep­pet när hon slog ho­nom någ­ra gång­er med ba­tong­en. Jennie be­rät­tar att hon lar­ma­de kol­le­ger, sprang ef­ter och spray­a­de ho­nom med pep­par­spray när han gjor­de mot­stånd. Hon fick hjälp av en kol­le­ga och den miss­tänk­te för­des till po­lis­sta­tio­nen. Ef­tersom han var 17 år häm­ta­des han av si­na för­äld­rar.

Jen­ni­es hals ha­de en svull­nad och rod­nad, en­ligt rättsin­ty­get.

– Jag fick svårt att an­das och ha­de ont ef­teråt. Vi kan in­te tå­la vad som helst. Det in­går in­te vå­ra ar­bets­upp­gif­ter att bli halvt strypt på job­bet, sä­ger hon.

Den miss­tänk­te, som nu har hun­nit fyl­la 19, åta­la­des i de­cem­ber vid Nac­ka tings­rätt för våld mot tjäns­te­man, våld­samt mot­stånd och ringa nar­ko­ti­kabrott. Jennie krä­ver hans för­äld­rar på knappt 9 000 kro­nor var i ska­de­stånd för kränk­ning.

Man­nen för­ne­kar brott. Han sä­ger i för­hör att han in­te gick in i Jennie med flit och ne­kar till att ha ta­git stryp­tag på hen­ne. Han häv­dar vi­da­re att hon för­sökt pro­vo­ce­ra och put­tat till ho­nom.

– Jag minns in­te men jag tror hon put­ta­de mig, sen put­ta­de jag till­ba­ka. Sen tog hon en ba­tong, slog mig […], sen sprang jag där­i­från, hon sprang ef­ter mig. Och sen minns jag att jag var ne­re på mar­ken så här och sen spre­ja­de hon mig i ögo­nen med pep­parsprej. Sen fick jag ett slag här […]. Det är det en­da jag minns, sä­ger han i po­lis­för­hör och be­rät­tar att han fick blå­mär­ken i an­sik­tet och på krop­pen.

Han på­står vi­da­re att Jennie sagt okväd­nings­ord till ho­nom och har gjort en an­mä­lan som la­des ner.

Ad­vo­kat Gabri­el­la Sö­der­gård fö­re­trä­der ho­nom.

–Jag kan in­te sva­ra på nå­gon frå­ga. Jag har tyst­nads­plikt. Vi har vå­ra reg­ler och de föl­jer jag till punkt och pric­ka, sä­ger hon.

För­hand­ling­en var pla­ne­rad i feb­ru­a­ri men flyt­ta­des fram på be­gä­ran av Gabri­el­la Sö­der­gård. Den bör­ja­de i sep­tem­ber och på­går fort­fa­ran­de.

– Det är un­der all kri­tik att det har ta­git så lång tid. Han var ju un­der 18 år så då ska det han­te­ras skynd­samt men det gjor­de det in­te, sä­ger Jennie.

Metro har sökt åkla­ga­ren Da­ni­el Su­ne­son.

»Jag fick svårt att an­das och ha­de on­te ef­teråt.« Po­li­sen Jennie Lundqvist. »Jag har ald­rig va­rit med om att nå­gon går på en så fy­siskt på det sät­tet. « Po­li­sen Jennie Lundqvist blev över­ras­kad av at­tac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.