Pim­pa fi­kastun­den med egen­gjord äp­pel­must

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Ta va­ra på de sista äpp­le­na in­nan de fal­ler till mar­ken ge­nom att gö­ra din egen äp­pel­must – som för­gyl­ler vil­ken fi­kastund som helst i höst. Allt du be­hö­ver är en råsaft­cent­ri­fug och nå­gon form av fil­ter, samt ett gäng äpp­len för att lyc­kas med mus­ten. Och du, det är fak­tiskt väl­digt en­kelt! Två smar­ta sätt att för­va­ra mus­ten 1. Vill du ha en håll­bar must så är det ett mås­te att pas­tö­ri­se­ra mus­ten. Då be­hö­ver du het­ta upp mus­ten i glas­flas­kor till mel­lan 70 och 75 gra­der i ug­nen un­der cir­ka 20-30 mi­nu­ter. Se se­dan till att va­ku­um­för­slu­ta flas­kor­na. 2. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att fry­sa in den fär­di­ga mus­ten i plast­flas­kor och ta fram och lå­ta ti­na när du blir su­gen på nå­got gott el­ler får ovän­tat be­sök. Tips! Du­ka fram en trev­lig hem­ba­kad fi­ka och ser­ve­ra med ett glas äp­pel­must, och li­vet blir plöts­ligt myc­ket bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.