En ele­gant ung man – ut­an hyfs

Metro Sweden (Göteborg) - - Insändare -

Sit­ter på bus­sen bred­vid en ele­gant ung man med hör­lu­rar på hu­vu­det.

Vi när­mar oss en buss­håll­plats. Min gran­ne vi­sar inga tec­ken att han ska av, han re­ser sig ba­ra upp – och ut­an att sä­ga nå­got träng­er han sig på och fö­bi mig, mot ut­gång­en. Pro­ble­met är att det hän­der of­ta.

Li­te me­ra hyfs i var­dag­li­ga si­tu­a­tio­ner skul­le man öns­ka sig. Det räc­ker för att sig­na­le­ra med krop­pen att man för­be­re­der sig att gå av bus­sen el­ler sä­ga att man be­hö­ver plats. På det sät­tet blir det trev­li­ga­re för al­la att åka kol­lek­tivt.

FO­TO: ALAMY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.