Vi är föd­da -40 och åker ba­ra tåg

Metro Sweden (Göteborg) - - Insändare -

Svar till »En i ge­ne­ra­tion X« (4/10). Vi är två 40-ta­lis­ter som re­a­ge­ra­de på din in­sän­da­re, först med ils­ka se­dan leds­nad och ve­mod på hur du ser på oss 40-ta­lis­ter. Först apro­på flyg­re­sor har vi ald­rig flu­git på se­mes­ter, ba­ra på var sin tjäns­te­re­sa. Vi åker tåg på läng­re re­sor. Att hand­la med bil gör vi 1–2 gång­er i vec­kan då vi har pro­blem med att gå och dess­utom har vi en el­hy­brid-bil för mil­jöns skull. Sop­sor­te­rat har vi gjort se­dan vi fick con­tain­rar att läg­ga flas­kor, plast, tid­ning­ar och kar­tong­er i.

En sak är vi tack­sam­ma för. Det är att vi har lärt vå­ra barn att ald­rig slänga skräp i na­tu­ren och det gäl­ler även vå­ra barn­barn. 40-TALIST SOM IN­TE RIS­KE­RAR ATT BLI ARVLÖS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.