Ho­ro­skop

Metro Sweden (Göteborg) - - Tidsfördriv Korsord, Sudoku Och Horoskop -

Metros ho­ro­skop pro­du­ce­ras av tex­tro­bo­ten Astrid.

Vä­du­ren

De pla­ne­ta­ris­ka im­pul­ser­na är över­vä­gan­de go­da. Du fö­re­fal­ler en smu­la däm­pad för ögon­blic­ket.

Ox­en

Ox­en är just nu i be­hov av självrann­sa­kan. För­sök att spe­la di­na kort rätt.

Tvil­ling­ar­na

Nå­gon i din om­giv­ning an­ty­der att kon­se­kven­ser­na kan bli vär­re än du anar.

Kräf­tan

I kräf­tans tec­ken an­tyds det att du kom­mer att va­ra nä­ra att trött­na på en viss ak­ti­vi­tet. Får du ba­ra en knuff fram­åt kan pus­sel­bi­tar fal­la på plats.

Le­jo­net

Du kan få be­sök av lång­vä­ga gäs­ter. Oroa dig in­te för sånt som än­nu in­te in­träf­fat.

Jung­frun

Teck­nen an­ser att du be­hö­ver rå­ka tap­pa om­dö­met i en viss an­ge­lä­gen­het. Du är just nu rätt på­hit­tig.

Vå­gen

Ett för­slag nå­gon ger dig kan bli in­tres­sant. Glöm in­te att ta del av di­na möj­lig­he­ter.

Skor­pi­o­nen

Skor­pi­o­ner kän­ner sig nu i be­hov av att grans­ka allt sär­skilt no­ga. För­sök själv att bi­dra till att sik­ta in dig på ditt mål.

Skyt­ten

Ett ti­di­ga­re kär­leks­in­tres­se kan kom­ma att gö­ra sig gäl­lan­de för dig. Du är just nu rätt på­hit­tig.

Sten­boc­ken

En vän för­sö­ker för­må dig att se vin­den du har i di­na se­gel. Vis­sa hus­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter krä­ver din upp­märk­sam­het.

Vat­tu­man­nen

Nå­gon ger dig i dag ett råd som kan vi­sa sig an­vänd­bart, håll hu­vu­det kallt och ta inga onö­di­ga ris­ker!

Fis­kar­na

Du är i be­hov av att in­te ta för­has­ta­de be­slut. Gör ett för­sök att kän­na tack­sam­het för din egen till­va­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.