Mu­se­um öpp­nar ef­ter re­no­ve­ring

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro 12/10 - FO­TO: IBL

Sve­ri­ges störs­ta kon­stoch de­sign­mu­se­um Na­tio­nal­mu­se­um åter­in­vigs på lör­da­gen i Stock­holm. Kung Carl Gustaf, drott­ning Sil­via, kron­prin­ses­san Victo­ria och prins Da­ni­el när­va­rar.

Mu­se­et har va­rit stängt för re­no­ve­ring se­dan 2013 och hä­dan­ef­ter kom­mer de ti­di­ga­re täck­ta fönst­re­na att vi­sa vy­er mot hu­vud­sta­den. Dess­utom ska ny färg­sätt­ning för­änd­ra be­sö­kar­nas upp­le­vel­se. En ny hem­si­da lan­se­ras ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.