Chel­sea skic­kar si­na fans till Auschwitz

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport Fotboll - FILIP HÄGGBERG

FOT­BOLL. Chel­sea, det eng­els­ka fot­bollsla­get från Lon­don som för när­va­ran­de slåss i top­pen av Pre­mi­er Le­a­gue, har länge haft pro­blem med ra­sism och an­ti­se­mi­tism bland klub­bens sup­port­rar.

Nu tes­tar man nå­got nytt för att få bukt med pro­ble­men.

I stäl­let för att stänga av sup­port­rar­na från att gå på la­gets mat­cher vill klub­ben skic­ka dem på ut­bild­nings­re­sor till kon­cent­ra­tions­lä­ger i Auschwitz, skri­ver brit­tis­ka The Sun och The Gu­ar­di­an.

– Om du ba­ra stäng­er av folk kom­mer du ald­rig för­änd­ra de­ras be­te­en­de. Den här po­li­cyn ger dem chan­sen att in­se vad de har gjort, för att få dem att vil­ja be­te sig bätt­re, sä­ger Chel­se­as klub­bord­fö­ran­de Bru­ce Buck till The Sun.

Den sup­por­ter som upp­trä­der ra­sis­tiskt kom­mer få två val: An­ting­en att bli av med sitt sä­songs­kort, el­ler åka på en ut­bild­nings­re­sa.

Chel­se­as äga­re, rys­sen Ro­man Abra­mo­vitj, är själv ju­de och är en av dem som lig­ger bakom ini­ti­a­ti­vet. För­hopp­ning­en är att få bort all form av ra­sism och an­ti­se­mi­tism från läk­tar­na.

La­get spe­lar si­na hem­ma­mat­cher på Stam­ford Bridge i Lon­don.

FO­TO: PAUL GILHAM/GETTY

Chel­se­as äga­re Ro­man Abra­mo­vitj är en av de som lig­ger bakom ini­ti­a­ti­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.