Ro­nal­do er­kän­ner av­tal – men ne­kar till brott

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport Fotboll - FILIP HÄGGBERG filip.hagg­berg@metro.se

Fot­boll. Cristi­a­no Ro­nal­do an­kla­gas för en våld­täkt i Las Ve­gas 2009. Nu er­kän­ner stjär­nan att han skri­vit un­der ett eko­no­miskt av­tal för att tys­ta kvin­nan – men slår till­ba­ka mot an­kla­gel­ser­na.

Som­ma­ren 2009 ha­de den por­tu­gi­sis­ka fot­bolls­stjär­nan pre­cis bli­vit klar för Re­al Madrid. Då var han på se­mes­ter i Las Ve­gas, där han träf­fa­de ame­ri­kans­kan Kat­hryn May­or­ga. En­ligt Ro­nal­do ha­de de öm­se­si­digt sex – en­ligt May­or­ga vål­dog Ro­nal­do hen­ne.

För ett par vec­kor se­dan klev hon fram och be­rät­ta­de öp­pet om an­kla­gel­ser­na mot por­tu­gi­sen i tys­ka Der Spi­e­gel. Tid­ning­en har kun­nat pre­sen­te­ra do­ku­ment som på­stås vi­sa hur Ro­nal­do er­kän­ner att May­or­ga sä­ger ifrån i sam­band med sex­ak­ten.

Der Spi­e­gel har ti­di­ga­re kun­nat vi­sa hur Ro­nal­do, med hjälp av ad­vo­ka­ter, fått May­or­ga att skri­va un­der en eko­no­misk upp­gö­rel­se i ut­byte mot hen­nes tyst­nad.

Ad­vo­ka­ten Pe­ter S Christi­an­sen, som fö­re­trä­der Ro­nal­do, be­kräf­tar att en eko­no­misk upp­gö­rel­se finns. Han fort­sät­ter dock ne­ka till att Ro­nal­do gjort sig skyl­dig till våld­täkt.

»Cristi­a­no Ro­nal­do för­ne­kar in­te att han ingick i ett av­tal, dä­re­mot har skä­let till att han gjor­de det­ta för­vrängts. Det­ta av­tal är på ing­et sätt li­ka med att er­kän­na sig skyl­dig. Det som hän­de var helt en­kelt att Ro­nal­do följ­de si­na råd­gi­vares råd i hopp om att få ett slut på de ofatt­ba­ra an­kla­gel­ser som rik­tas mot ho­nom«, skri­ver Christi­an­sen i ett ut­ta­lan­de.

Han häv­dar ock­så att do­ku­men­ten som pub­li­ce­rats i Der Spi­e­gel, där Ro­nal­do på­stås er­kän­na att May­or­ga sa »nej« och »slu­ta«, är ma­ni­pu­le­ra­de.

»År 2015 at­tac­ke­ra­des dus­sin­tals en­he­ter (in­klu­si­ve ad­vo­kat­by­rå­ers) i oli­ka de­lar av Eu­ro­pa. Cy­ber­hac­ka­re stal elektro­nis­ka da­ta. Hac­kar­na för­sök­te se­dan säl­ja det­ta vi­da­re, och ett me­di­e­fö­re­tag be­stäm­de sig oan­sva­rigt nog för att pub­li­ce­ra någ­ra av des­sa stul­na do­ku­ment, vars mest be­ty­dan­de in­ne­håll an­ting­en änd­rats el­ler fab­ri­ce­rats helt. Do­ku­men­ten som på­stås in­ne­hål­la ut­ta­lan­den från Mr. Ro­nal­do själv och som har pub­li­ce­rats i media är re­na på­hitt«, skri­ver Christi­an­sen.

Ef­ter att May­or­ga kli­vit fram med sitt namn har Las Ve­gas-po­li­sen öpp­nat ut­red­ning­en mot Ro­nal­do igen.

»Ro­nal­do för­ne­kar in­te att han ingick i ett av­tal, dä­re­mot har skä­let till att han gjor­de det­ta för­vrängts.« Pe­ter S Christi­an­sen, Cristi­a­no Ro­nal­dos ad­vo­kat.

FO­TO: ULLSTEIN BILD/IBL

Den por­tu­gi­sis­ka fot­bolls­stjär­nan Cristi­a­no Ro­nal­do ut­reds för våld­täkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.