För­äld­rar, en­ga­ge­ra er mer i era barns spe­lan­de

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Debatt - KIM LARSSON

»För­äld­rar har oli­ka stra­te­gi­er för att för­sö­ka fort­sät­ta va­ra vux­na trots att de egent­li­gen in­te ens vet tio pro­cent av vad som hän­der i spel­värl­den med de­ras barn.« Kim Larsson är lä­ra­re på Lek­sand Folk­hög­sko­la.

Ga­ming. San­ning­en är fort­fa­ran­de att de all­ra fles­ta för­äld­rar helt sak­nar koll på vad ung­ar­na gör. Det är där pro­ble­ma­ti­ken lig­ger. Det mås­te vi änd­ra på, skri­ver Kim Larsson.

Ny­li­gen spreds ett vi­de­oklipp från tv­spe­let »Grand theft au­to 5« i so­ci­a­la me­di­er. Klip­pet vi­sar hur vid­rigt spe­let kan va­ra och många för­äld­rar re­a­ge­rar starkt på det. Med all rätt – jag tän­ker in­te för­sva­ra »GTA«-se­ri­en på det sät­tet. Men jag skul­le gär­na vil­ja pra­ta om pro­ble­met med da­gens för­äld­rar.

Det finns en oer­hörd kun­skaps­luc­ka mel­lan barn och för­äld­rar när det gäl­ler spel, och för­äld­rar har oli­ka stra­te­gi­er för att för­sö­ka fort­sät­ta va­ra vux­na trots att de egent­li­gen in­te ens vet tio pro­cent av vad som hän­der i spel­värl­den med de­ras barn. Någ­ra för­bju­der vis­sa spel­tit­lar. Någ­ra för­bju­der spel över­hu­vud­ta­get och någ­ra föl­jer ål­ders­märk­ning­en på spe­len. Men san­ning­en är fort­fa­ran­de att de all­ra fles­ta för­äld­rar helt sak­nar koll på vad ung­ar­na gör. Det är där pro­ble­ma­ti­ken lig­ger. Det mås­te vi änd­ra på.

För att för­stå bar­nen be­hö­ver vi – jag som fler­barns­för­äl­der och ni and­ra för­äld­rar – först och främst sät­ta oss in i vad bar­nen gör. Det är lik­som steg ett i all typ av pe­da­go­gik. När bar­nen är små sät­ter vi oss på huk och in­tres­se­rat frå­gar vi dem vad de syss­lar med, trots att vi kanske vet. För det är den in­ter­ak­tio­nen mel­lan för­äld­rar och barn som ska­par trygg­het och för­tro­en­de, som ger oss för­äld­rar möj­lig­he­ten att lä­ra vå­ra barn skill­na­den på rätt och fel. Som ger oss kon­takt med vå­ra barn.

När det gäl­ler spel­värl­den gäl­ler pre­cis sam­ma reg­ler, det är verk­li­gen in­te svå­ra­re än så. För­stås mås­te vi sät­ta oss in i den värld som vå­ra barn är i, vi be­hö­ver åt­minsto­ne kun­na gis­sa vart »Du­sty De­pot« lig­ger, el­ler var­för vå­ra barn pra­tar om »Mi­rage«. För an­nars har vi ing­en chans att föl­ja med dem på den re­san och med det ock­så på­ver­ka dem till att ta rätt be­slut. Vi be­hö­ver ny­fi­ket frå­ga, vi be­hö­ver del­ta, och vi be­hö­ver spen­de­ra tid, även om det är i en spel­värld.

Det är en­kelt att tän­ka att spel­värl­den är nå­got så långt bor­ta att vi in­te för­står den, och sen nöja sig med det. In­te säl­lan blir det väl­digt en­kelt att stå ut­an­för ock­så på grund av att be­kan­ta för­äld­rar i när­he­ten är i pre­cis sam­ma si­tu­a­tion. Man pra­tar om »de där dry­ga spe­len« men ing­en vet egent­li­gen vad de pra­tar om.

För san­ning­en är den, att även om du re­gle­rar spel­tit­lar och hem­si­dor ut­i­från lämp­lig­het, så kan ditt barns be­te­en­de otvi­vel­ak­tigt va­ra bå­de våld­samt och vid­rigt även om de spe­lar tit­lar läm­pa­de för de­ras ål­der. Det är det som många mis­sat. Att de­la en ar­ti­kel om »GTA 5« på Fa­ce­book kom­mer in­te hjäl­pa. In­te hel­ler för­bud el­ler ban­nor. Häng med era barn i stäl­let, och vi­sa dem vägen. Även om den är di­gi­tal.

FO­TO: ROCKSTAR GAMES

Kim Larsson un­der­vi­sar i esport som lä­ra­re på en folk­hög­sko­la och vill ge ett an­nat per­spek­tiv på de­bat­ten som blos­sat upp se­dan spe­let »GTA V« bli­vit mål för kri­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.