Pris­pres­sat Upp till 6 000 kro­nor bil­li­ga­re un­der black fri­day – »ett krig«

Metro Sweden (Göteborg) - - FRONT PAGE - GUSTAF LARSSON [email protected]­ro.se

Te­le­kom.

6 000 kro­nor. Så myc­ket kun­de en black fri­day-kund spa­ra på en mo­bil­te­le­fon med abon­ne­mang.

– Man kan frå­ga sig var­för man över hu­vud ta­get ska kö­pa te­le­fo­ner när det in­te är ra­batt, sä­ger Mats Sjö­din, chefre­dak­tör på Te­le­kom­ny­he­ter­na. →

Årets black fri­day gick till histo­ri­en som den störs­ta nå­gon­sin rent för­sälj­nings­mäs­sigt. In­te minst hos mo­bi­lo­pe­ra­tö­rer­na där pris­sänk­ning­ar uppe­mot 6 000 kro­nor fö­re­kom på rea-hyl­lor­na, en­ligt siff­ror som Met­ro ta­git del av.

– Man kan frå­ga sig var­för man över hu­vud ta­get ska kö­pa te­le­fo­ner när det in­te är ra­batt, sä­ger Mats Sjö­din, chefre­dak­tör på Te­le­kom­ny­he­ter­na ef­ter ope­ra­tö­rer­nas pris­sänk­ning­ar.

– Det är svårt att räk­na ut hur de kan dra av 6 000 spänn, det blir väl­digt myc­ket mar­gi­nal, sä­ger han. Mats Sjö­din

be­skri­ver lä­get på mark­na­den som ett »krig på al­la fron­ter«.

Han har själv be­va­kat den svens­ka te­le­kom­mark­na­den i över 15 år och me­nar att hård­va­ror – i det här fal­let te­le­fo­ner – är en vik­tig pa­ra­me­ter i mo­bi­lo­pe­ra­tö­rer­nas re­sul­tat­räk­ning.

– De tjä­nar peng­ar på bå­de abon­ne­mang och hård­va­ran, men det är en hår­da­re pris­press på abon­ne­mang­en. Hos de sto­ra ope­ra­tö­rer­na blir te­le­fo­nen en lock­va­ra för att lå­sa kun­der­na till långa abon­ne­mang, sä­ger han. Frå­gan är hur

sto­ra mar­gi­na­ler fö­re­ta­gen har res­te­ran­de del av året, om de har möj­lig­het att sän­ka pri­ser­na med tu­sen­tals kro­nor un­der årets sto­ra shop­ping­dag.

– Vi job­bar för att ha bra er­bju­dan­den året runt. Kam­pan­jer är en del av vår stra­te­gi där vi till­sam­mans med vå­ra le­ve­ran­tö­rer ar­be­tar fram at­trak­ti­va och kon­kur­rens­kraf­ti­ga er­bju­dan­den, sä­ger Jo­an­na Röck­ner Lind­gren, press­an­sva­rig på Tre Sverige. Hos te­le­o­pe­ra­tö­ren

Te­le­nor kun­de man un­der årets black fri­day få er­bju­dan­det om att få an­ting­en en spel­kon­sol, en hög­ta­la­re el­ler en kloc­ka på kö­pet av en te­le­fon med abon­ne­mang.

– När det gäl­ler vå­ra kam­pan­jer i stort, så är des­sa all­tid ett re­sul­tat av sam­ar­be­te med oli­ka part­ners och hand­lar om ge­men­sam­ma in­ve­ste­ring­ar för att dri­va för­sälj­ning. Vem som står för hur stor del av oli­ka kost­na­der är nå­got som för­hand­las fram och kan va­ri­e­ra be­ro­en­de på kam­panj, skri­ver Te­le­nors press­av­del­ning i ett mejl till Met­ro. Met­ro har va­rit

i kon­takt med Te­lia som in­te vill kom­men­te­ra pris­sänk­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.