Fy­ra punk­ter som ta­lar för re­spek­ti­ve emot en Löfven-re­ge­ring

Po­li­tik.Vi har en re­ge­ring till jul, häv­dar vis­sa. And­ra tror ben­hårt på ett ex­tra­val. Met­ro har sam­man­ställt fy­ra punk­ter som ta­lar för och fy­ra som ta­lar emot att Löfven lyc­kas bil­da en re­ge­ring.

Metro Sweden (Göteborg) - - FRONT PAGE - LIN­NEA JO­HANS­SON lin­nea.jo­hans­[email protected]­ro.se

Det här ta­lar för Löfven → Skar­pa för­hand­ling­ar: Löfven fick mer tid av tal­man­nen för att för­sö­ka nå fram till en lös­ning, det­ta ef­tersom fle­ra par­ti­er nu för­hand­lar i re­ge­rings­frå­gan. Ba­ra att Cen­ter­par­ti­et har satt sig vid för­hand­lings­bor­det kan va­ra ett tec­ken på att en re­ge­rings­lös­ning kanske in­te läng­re är helt omöj­lig att få till.

→ Löfvens för­hand­lings­skick­lig­het: Un­der val­rö­rel­sen fick S-le­da­ren ta emot kri­tik för att in­te va­ra den mest de­batt­skick­li­ga av par­ti­le­dar­na. Men är det nå­got Löfven har gjort förr så är det att för­hand­la, i och med sin bak­grund som höj­da­re in­om fac­ket. Nu är det dags för Stefan Löfven att ploc­ka fram si­na all­ra vas­sas­te för­hand­lingse­gen­ska­per om han ska lyc­kas nå fram till en lös­ning. → Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som ge­men­sam mot­pol: Även om C och S lig­ger långt ifrån varand­ra i en rad sak­frå­gor, in­te minst när det gäl­ler frå­gor som rör ex­em­pel­vis ar­bets­rätt, så kan de enas i sitt en­ga­ge­mang mot Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Bå­de An­nie Lööf och Stefan Löfven har ta­git tyd­lig ställ­ning mot par­ti­et och dess vär­de­ring­ar. →

Ti­den som gått se­dan va­let: Lä­get har länge va­rit låst och snart har tre må­na­der gått se­dan va­let. Den långa ti­den som gått ökar pres­sen på att lyc­kas få ihop en re­ge­ring. I en un­der­sök­ning som Met­ro nyligen pub­li­ce­ra­de sva­ra­de fler än hälf­ten av väl­jar­na (57 pro­cent) att de­ras för­tro­en­de för svens­ka po­li­ti­ker ge­ne­rellt ha­de mins­kat se­dan val­da­gen. Nu bör­jar det bli hög tid att age­ra, me­nar många.

Det här ta­lar emot Löfven → De ide­o­lo­gis­ka splitt­ring­ar­na: Löfven har en de­li­kat upp­gift i att för­sö­ka hit­ta en re­ge­rings­lös­ning som så skil­da mot­po­ler som Väns­ter­par­ti­et och Cen­ter­par­ti­et plus Li­be­ra­ler­na kan tän­ka sig att släp­pa fram. Här kan kon­kre­ta sak­frå­gor om hjär­te­frå­gor som lig­ger par­ti­er­na ide­o­lo­giskt varmt om hjär­tat för­svå­ra ar­be­tet. → Ris­ken för svek­de­batt: Cen­ter­par­ti­ets An­nie Lööf har re­dan fått ta emot en hel del kri­tik från hö­ger­håll och kal­lats för svi­ka­re ef­tersom hon in­te stöt­tat en Al­li­ans­re­ge­ring som hon me­nar skul­le bli be­ro­en­de av Sve­ri­ge­de­mo­k­ra- ter­na. Även Stefan Löfven ris­ke­rar svi­dan­de in­tern kri­tik om han går med på för många och för dras­tis­ka krav från si­na tän­ka sam­ar­bets­part­ners.

→ Tids­pres­sen: Ti­den är in­te på Löfvens si­da. Många vill se en re­ge­ring in­nan jul, och tal­man­nens tids­frist för för­hand­ling­ar är in­te lång, trots att den blev för­längd. Å and­ra si­dan kan den kor­ta för­hand­lings­ti­den tvinga par­ti­er­na att ar­be­ta fo­ku­se­rat för att för­sö­ka hit­ta kom­pro­mis­ser.

→ »Skam­bu­det«: An­nie Lööf ver­kar in­te nöjd med för­hand­ling­ar­na så här långt. Un­der tis­da­gen gick hon ut på Af­ton­bla­det Debatt med ett in­lägg där hon kal­la­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas er­bju­dan­de så här långt för ett »skam­bud«. Om det­ta är slut­sva­ret kom­mer C rös­ta nej till Stefan Löfven, med­de­la­de C-le­da­ren. Men ut­spe­let kan även ses som en del i att sät­ta press på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i de på­gåen­de för­hand­ling­ar­na, kom­men­te­ra­de fle­ra ex­per­ter ef­ter de­bat­tin­läg­get.

FO­TO: IBL

...el­ler kom­mer han att miss­lyc­kas?

FO­TO: IBL

Kom­mer Stefan Löfven lyc­kas bil­da re­ge­ring?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.