Kli­mat­lar­met: Ut­släp­pen ökar i snab­ba­re takt igen

→ KOL­DI­OX­ID­UT­SLÄPP Så myc­ket har CO2-ut­släp­pen från fos­si­la bräns­len ökat se­dan 1959

Metro Sweden (Göteborg) - - FRONT PAGE -

SVERIGE ÄR ETT AV 19 LÄN­DER SOM TILL­SAM­MANS STÅR FÖR 20 PRO­CENT

Värl­dens kol­di­ox­id­ut­släpp kom­mer att öka med över två pro­cent 2018. Det slår ett 70-tal fors­ka­re larm om i en ny in­ter­na­tio­nell rap­port.

– Det kan in­ne­bä­ra fruk­tans­vär­da ka­ta­stro­fer för många män­ni­skor, sä­ger Erik Pihl på or­ga­ni­sa­tio­nen Futu­re Earth.

Kol­di­ox­id­ut­släp­pen världen över från fos­si­la bräns­len och in­du­strin ökar i en snab­ba­re takt än ti­di­ga­re. Det vi­sar nya siff­ror från rap­por­ten the Glo­bal Car­bon Pro­ject som släpp­tes på ons­dags­kväl­len.

Un­der 00-ta­let öka­de värl­dens kol­di­ox­id­ut­släpp med över tre pro­cent per år, en­ligt ti­di­ga­re siff­ror från sam­ma rap­port­se­rie. Men se­dan 2010 har de siff­ror­na mat­tats av. Mel­lan 2014 och 2016 låg ut­veck­ling­en re­la­tivt plan med ba­ra en svag upp­gång. Men 2017 hän­de nå­got. Plöts­ligt öka­de ut­släp­pen igen, med 1,6 pro­cent.

Nu har den ök­ning­en bli­vit än­nu stör­re, och be­räk­nas bli 2,7 pro­cent 2018.

– För­ra året bör­ja­de det gå upp och 2018 har det gått upp myc­ket. Minst två pro­cent, men det kan va­ra uppe­mot fy­ra. Det är väl­digt all­var­ligt ef­tersom vi vet att vi ska gå åt and­ra hål­let, sä­ger Erik Pihl, kli­ma­ta­na­ly­ti­ker på det glo­ba­la forsk­nings­nät­ver­ket Futu­re Earth.

Sam­ti­digt som de för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor­na byggts ut världen över har även an­vän­dan­det av ol­ja, gas och kol ökat hos fle­ra ton­gi­van­de län­der.

Ba­ra Ki­na står en­sam­ma för 27 pro­cent av de glo­ba­la ut­släp­pen och en­ligt de nya siff­ror­na för 2018 ser de ut att öka si­na ut­släpp med 4,7 pro­cent till en ny re­kord­ni­vå.

– En stor or­sak till ök­ning­en är att Ki­na ti­di­ga­re har haft en stor ned­gång när det gäl­ler an­vän­dan­det av kol­kraft. Men nu har de bör­jat el­da på med mer kol igen, sä­ger Erik Pihl.

Även In­di­en har en upp­gå­en­de ekonomi, vil­ket sam­ti­digt har bi­dra­git till att lan­det be­räk­nas öka si­na kol­di­ox­id­ut­släpp med 6,3 pro­cent un­der 2018.

– Det är en kraf­tig ök­ning. Näs­tan hälf­ten av ener­gin i In­di­en är för­ny­el­se­bar ener­gi. Men det hjä­per in­te när man sam­ti­digt byg­ger så myc­ket kol­kraft, sä­ger Erik Pihl.

I USA, som står för 15 pro­cent av de glo­ba­la ut­släp­pen, har man haft en långt­gå­en­de trend där man har fa­sat ut kol­kraf­ten och bytt ut den mot na­tur­gas och för­ny­el­se­ba­ra bräns­len. Men trots det be­räk­nas ut­släp­pen un­der 2018 öka med 2,5 pro­cent.

– USA har ökat stort när det gäl­ler gas och ol­ja, myc­ket på grund av en kall vin­ter och en varm som­mar i år, sä­ger Erik Pihl på Futu­re Earth.

In­om EU be­räk­nas dock en mind­re minsk­ning av kol­di­ox­id­ut­släp­pen ha skett 2018, på 0,7 pro­cent.

Sverige finns med i rap­por­ten som ett av 19 län­der som till­sam­mans står för 20 pro­cent av de glo­ba­la ut­släp­pen, och där man har lyc­kats få ned ut­släp­pen ut­an att BNP ut­veck­las ne­ga­tivt det se­nas­te de­cen­ni­et. Men tit­tar man på siff­ror från ti­di­ga­re i år ser det dyst­ra­re ut.

– De två förs­ta kvar­ta­len 2018 ser vi en li­ten

»Om ut­släp­pen fort­sät­ter på det här sät­tet kom­mer vi in­om fem–tio år in­te läng­re kun­na mö­ta 1,5-gra­ders­må­let.« Erik Pihl, kli­ma­ta­na­ly­ti­ker på det glo­ba­la forsk­nings­nät­ver­ket Futu­re Earth.

FO­TO: IMAGINECHINA/SPLASH NEWS/IBL

Kol­di­ox­id­ut­släp­pen världen över från fos­si­la bräns­len och in­du­strin ökar i en snab­ba­re takt än ti­di­ga­re. »Det kan in­ne­bä­ra fruk­tans­vär­da ka­ta­stro­fer«, sä­ger en ex­pert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.