AV DE GLO­BA­LA UT­SLÄP­PEN

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

upp­gång i ut­släp­pen jäm­fört med sam­ma kvar­tal 2017. Så ty­värr ser det in­te ut som att vi får den ned­gång vi be­hö­ver i år, sä­ger Erik Pihl.

hålls FN:s kli­mat­mö­te i pols­ka Ka­towice. För­hand­ling­ar­na hand­lar om hur Pa­ris­av­ta­let ska för­verk­li­gas. I Pa­ris­av­ta­let lo­var län­der­na att strä­va mot att den glo­ba­la upp­värm­ning­en ska hål­las un­der 2 gra­der, med sik­te på 1,5 gra­der.

En halv grad som har av­gö­ran­de skill­nad för kli­ma­tet. Och om de höga ni­vå­er­na av kol­di­ox­id­ut­släpp fort­sät­ter kan det få ödes­dig­ra kon­se­kven­ser, en­ligt Erik Pihl.

– Det hand­lar om om­fat­tan­de tor­ka, över­sväm­ning­ar, ex­trem­vä­der, enor­ma skogs­brän­der... Re­dan vid 1,5 gra­ders upp­värm­ning för­lo­rar vi minst 70 pro­cent av jor­dens ko­rall­rev. Vid två gra­der för­lo­rar vi al­la ko­rall­rev. Om ut­släp­pen fort­sät­ter på det här sät­tet kom­mer vi in­om fem–tio år in­te läng­re kun­na mö­ta 1,5-gra­ders­må­let, sä­ger Erik Pihl.

Erik Pihl tryc­ker på att al­la ak­tö­rer nu mås­te gö­ra sitt, in­te ba­ra värl­dens län­der ut­an även del­sta­ter, stä­der, fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner.

– Det hand­lar in­te läng­re om att gö­ra små­sa­ker i sin var­dag. Nu mås­te vi al­la gö­ra allt vi kan. Det be­hö­ver gå fort, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.