Ska­de­skju­tet IS spri­der nu ett vir­tu­ellt ka­li­fat

Irak. För ett år se­dan ut­ro­pa­de Irak se­ger över IS. Men trots att ex­tre­mis­ter­nas ter­ri­to­ri­el­la dröm­mar gått i kras har de in­te gett upp kam­pen om ett ka­li­fat. Nu är sprid­ning­en av pro­pa­gan­da av­gö­ran­de för grup­pens över­lev­nad, en­ligt en ex­pert.

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter - MA­LIN JANS­SON/TT

– Bib­li­o­te­ket lik­nar fort­fa­ran­de en kol­bit, sä­ger As­h­raf Ri­adh al-Allaf, lek­tor vid uni­ver­si­te­tet i Mo­sul, till BBC.

När IS (Isla­mis­ka sta­ten) kör­des ut från den ira­kis­ka sta­den 2017 ha­de uni­ver­si­te­tet va­rit oc­ku­pe­rat av ex­tre­mis­ter­na i över två år. De fles­ta bygg­na­der för­stör­des un­der stri­der­na, men nu åter­vän­der stu­den­ter och aka­de­mi­ker.

Osä­ker­he­ten är dock djupt ro­tad och en­ligt al-Allaf finns en räds­la för att ter­ro­ris­men ska kom­ma till­ba­ka. Många tving­a­des job­ba kvar un­der IS, då litteratur bann­lys­tes, böc­ker brän­des och hot om straff ut­fär­da­des.

– Käns­lan av att va­ra trygg har mins­kat och kom­mer ald­rig till­ba­ka för den här ge­ne­ra­tio­nen.

I hel­gen har det gått ett år se­dan Bag­dad ut­ro­pa­de se­ger över IS. I dag har ex­tre­mist­grup­pen för­lo­rat näs­tan hela det ter­ri­to­ri­um som den en gång kon­trol­le­ra­de, även i Sy­ri­en, men det in­ne­bär in­te att rö­rel­sen är helt bor­ta.

– Den har dri­vits un­der mar­ken igen, men led­ning­en finns fort­fa­ran­de även om den är ska­de­skju­ten, sä­ger Aron Lund, Mel­la­nö­stern­ex­pert och as­so­ci­e­rad med­ar­be­ta­re på Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet. IS age­rar åter­i­gen

som en ge­ril­la­rö­rel­se och fo­ku­se­rar på att byg­ga upp sin un­der­jor­dis­ka verk­sam­het, en­ligt Lund. Po­ten­ti­el­la ri­va­ler i det ira­kis­ka lo­kal­sam­häl­let mör­das och ex­tre­mis­ter­na dri­ver in peng­ar ge­nom halv­kri­mi­nell verk­sam­het – en stra­te­gi som oro­ar ex­per­ter och som på­min­ner om den som an­vän­des in­nan ka­li­fa­tet ut­ro­pa­des 2014.

– Det är in­te helt otänk­bart att nå­got lik­nan­de kan hän­da igen. För IS hand­lar det om att hål­la sig kvar, frå­gan är ba­ra hur länge den kur­dis­ka re­ge­ring­en och Iraks central­re­ge­ring kan be­va­ra kon­trol­len, sä­ger Lund.

– Det är i va­ku­u­met med svag ekonomi, bräck­lig re­ge­rings­makt och hår­da et­nis­ka och re­li­giö­sa skilj­ak­tig­he­ter som IS kan kli­va in.

Sy­ri­en och Irak var cent­rum för det självut­ro­pa­de ka­li­fa­tet, men ex­tre­mis­ter­na ha­de och har fort­fa­ran­de för­gre­ning­ar med när­va­ro i bland an­nat Af­gha­nis­tan, Väst­af­ri­ka och Si­nai.

Mi­chael Kro­na, me­di­e­fors­ka­re vid Mal­mö uni­ver­si­tet, följer det han kal­lar det vir­tu­el­la ka­li­fa­tet i kom­mu­ni­ka­tions­ap­pen Te­le­gram. IS över­gick till den kryp­te­ra­de platt­for­men 2016 och en­ligt ho­nom har när­va­ron ökat av­se­värt i takt med de ter­ri­to­ri­el­la för­lus­ter­na.

– Det sker en enorm ut­veck­ling av nya ka­na­ler som rik­tar sig till dem som vill be­gå at­tac­ker i si­na hem­län­der, sä­ger Kro­na, som me­nar att ut­veck­ling­en på nä­tet är av­gö­ran­de för IS över­lev­nad.

– Ef­tersom man in­te läng­re kan be folk åka till Irak och Sy­ri­en är det sna­ra­re hämn­den för det för­stör­da ka­li­fa­tet som är den do­mi­ne­ran­de be­rät­tel­sen.

Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut (FOI) har ana­ly­se­rat in­ne­håll på ic­kekryp­te­ra­de platt­for­mar. På Twit­ter och Fa­ce­book har IS svå­ra­re att få fäs­te då de so­ci­a­la nät­ver­ken job­bar med att ta bort vålds­be­ja­kan­de pro­pa­gan­da – pro­ble­met är de nya och mind­re platt­for­mar som dy­ker upp med jäm­na mel­lan­rum, en­ligt rap­port­för­fat­ta­ren Lisa Kaa­ti.

– Mäng­den ny­pro­du­ce­rad pro­pa­gan­da går upp och ner, men det upp­ska­kan­de är att det finns så oer­hört myc­ket ma­te­ri­al kvar på in­ter­net.

– Men det är kanske in­te IS of­fi­ci­el­la hals­hugg­nings­vi­de­or som är far­li­gast, ut­an de uto­pis­ka bil­der­na av ett för­svun­net ka­li­fat som de­las av an­häng­a­re.

»Det finns så oer­hört myc­ket ma­te­ri­al kvar på in­ter­net.« Rap­port­för­fat­ta­ren Lisa Kaa­ti om IS pro­pa­gan­da på nä­tet.

FO­TO: AP/TT

En bild pub­li­ce­rad av IS fö­re­stäl­lan­de se­ger­fi­ran­de i al-Raqqa i Sy­ri­en 2014.

FO­TO: AP/TT

Mass­gra­ven i al-Raqqa i Sy­ri­en miss­tänks in­ne­hål­la dö­da ci­vi­la och IS-an­häng­a­re.

FO­TO: KHALID MO­HAM­MED/AP/TT

En stu­dent fram­för uni­ver­si­te­tet i den ira­kis­ka sta­den Mo­sul, vars bygg­na­der för­stör­des i stri­der­na om sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.