Allt fler kug­gar på te­o­ri­pro­vet till kör­kor­tet

Kör­kort. Kör­kort­se­le­ver pre­ste­rar allt säm­re på te­o­ri­pro­vet. Det är ock­så en av an­led­ning­ar­na till att Tra­fik­ver­ket och Trans­port­sty­rel­sen un­der året har gjort en över­syn av hela kör­korts­ut­bild­ning­en. I de­cem­ber pre­sen­te­ras för­slag på för­änd­ring­ar.

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Motor - LIN­DA FRITIOFSSON

52 av 65. Så många rätt mås­te man som kör­kort­se­lev ha för att bli god­känd på te­o­ri­pro­vet. Allt fär­re kla­rar det­ta och un­der­känns på pro­vet, och det är en trend som Tra­fik­ver­ket sett un­der fle­ra år. För­ra året kla­ra­de 64,7 pro­cent av kvin­nor­na och 55,9 av män­nen te­o­ri­pro­vet på förs­ta för­sö­ket och året in­nan var mot­sva­ran­de siff­ror 66,7 pro­cent re­spek­ti­ve 59,5 pro­cent.

För­u­tom att det blir dy­ra­re för kör­kort­se­le­ver­na le­der fler om­prov ock­så till att det blir svå­ra­re för al­la att få ti­der för att gö­ra pro­vet. För att kun­na bry­ta den ne­ga­ti­va trenden och gö­ra and­ra för­bätt­ring­ar har Tra­fik­ver­ket och Trans­port­sty­rel­sen i år gjort en över­syn av hela kör­korts­ut­bild­ning­en.

– När över­sy­nen är klar i mit­ten av de­cem­ber pre­sen­te­ras fle­ra för­slag till för­änd­ring­ar. De hand­lar bland an­nat om att det i fö­rar­ut­bild­ning­en mås­te fin­nas ett stör­re fo­kus på att lä­ra för livet och bli en tra­fik­sä­ker fö­ra­re, sna­ra­re än att ba­ra kla­ra pro­vet, sä­ger Kristi­na Hag­berg, re­sul­ta­ten­hets­chef på Tra­fik­ver­ket fö­rar­prov.

Men vad är då an­led­ning­en till att allt fler kug­gar på ett prov som fak­tiskt in­te har bli­vit svå­ra­re?

– En­ligt en stu­die som gjor­des av Sta­tens vägoch trans­port­forsk­nings­in­sti­tut (VTI) på upp­drag av Tra­fik­ver­ket 2016 be­ror det på att många kör­kort­se­le­ver har en över­tro på sin egen för­må­ga. Många upp­lev­de pro­vet som svå­ra­re än vad de ha­de räk­nat med, sä­ger Kristi­na Hag­berg.

Stu­di­en vi­sa­de även att många ser pro­vet som ett test och att de ut­går från att chan­sen är stor att de ska kla­ra pro­vet. And­ra or­sa­ker var bland an­nat brist på för­be­re­del­se och att det sak­na­des över­satt ut­bild­nings­ma­te­ri­al.

När över­sy­nen är klar kom­mer man den 17 de­cem­ber att pre­sen­te­ra för­slag på för­änd­ring­ar. När des­sa ska bör­ja gäl­la är än­nu in­te klart.

»Många kör­kort­se­le­ver har en över­tro på sin egen för­må­ga. Många upp­lev­de pro­vet som svå­ra­re än de ha­de räk­nat med.« Kristi­na Hag­berg, re­sul­ta­ten­hets­chef på Tra­fik­ver­ket

FO­TO: PEXELS

Den 17 de­cem­ber pre­sen­te­ras en över­syn av kör­korts­ut­bild­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.